[1]
V. P. Hanzulenko, “Roman-Catholic commune of Zaporizhzhya in the 20‟s – 30‟s of the 20th century”, ZHR, vol. 1, no. 44, pp. 172-177, Feb. 2021.