[1]
M. Y. Dorozhynska, “Chronicle of activity of narodovtsi societies in Halychyna on pages of periodicall ‘Bat’kivshchyna’ (1879-1896)”, ZHR, vol. 1, no. 36, pp. 312-315, Nov. 2021.