[1]
O. A. Baranovskiy, “Policy of New Sich concerning zaporozhzhian hajdamaks: analysis of sources”, ZHR, vol. 1, no. 36, pp. 308-312, Nov. 2021.