[1]
N. A. Gavrylysnyna, “General Obozny Kochubey Semen Vasilyovich (1725–1779)”, ZHR, vol. 1, no. 36, pp. 50-54, Nov. 2021.