[1]
V. R. Danylchuk, “Ostarbeiters from Rivne: source base of research”, ZHR, vol. 1, no. 37, pp. 265-270, Nov. 2021.