[1]
S. V. Stelnykovych, “Sanitary-epidemiological status in Zhytomyr general district”, ZHR, vol. 1, no. 40, pp. 151-154, Apr. 2021.