[1]
S. G. Ivanitskaya and S. Yefremov, “The publication Sergey Yefremov «Against the Stream. Memory of V. P. Obninskiy» as a document of the historical epochs”, ZHR, vol. 1, no. 41, pp. 207-217, Apr. 2021.