[1]
A. V. Kryzhevskyi, “Fedor Mishchenko and Classic studies at Saint Vladimir University”, ZHR, vol. 1, no. 41, pp. 136-140, Apr. 2021.