KAGANOV, Y. Cinema and programming of the archetypes of the «Soviet man» (1953 – 1991): Ukrainian version. Zaporizhzhia Historical Review, v. 2, n. 52, p. 62-78, 29 Dec. 2019.