LOZHESHNIK , A. S. The atamans of the Bug cossak army: prosopographical portrait . Zaporizhzhia Historical Review, v. 1, n. 36, p. 54-58, 23 Nov. 2021.