KNYAZKOV , Y. P. Short history of general schools of Zaporizhzhya in the period of nazi occupation (1941- 1943) . Zaporizhzhia Historical Review, v. 1, n. 37, p. 137-145, 1 Sep. 2021.