KRYZHEVSKYI , A. V. Fedor Mishchenko and Classic studies at Saint Vladimir University. Zaporizhzhia Historical Review, v. 1, n. 41, p. 136-140, 1 Apr. 2021.