OCHERETYANY , V. V. The arrest and investigation of M.A. Slavinsky (August-November 1945). Zaporizhzhia Historical Review, v. 1, n. 42, p. 172-174, 22 Feb. 2021.