(1)
Yelnikov , M. V. Hillfort “Konskie Vody” in Written Sources of XVIth – XXth Cc. ZHR 2020, 1, 19-23.