(1)
Milyutin , S. Y. An Icon As Christian Phenomenon of Epistemology and Byzantine Aesthetics in Preicinoclastic Period . ZHR 2020, 1, 277-285.