(1)
LyakhS. As Zaporizhzhia Communists Built Dneproges. ZHR 2019, 1, 117-126.