(1)
Dorozhynska , M. Y. Chronicle of Activity of Narodovtsi Societies in Halychyna on Pages of Periodicall “Bat’kivshchyna” (1879-1896). ZHR 2021, 1, 312-315.