(1)
Turchenko , F. G. Mykola Mikhnovsky VS Mykhaylo Hrushevsky and Volodymyr Vynnychenko (age of the Central Rada: March 1917 – January 1918). ZHR 2021, 1, 109-121.