(1)
Gavrylysnyna , N. A. General Obozny Kochubey Semen Vasilyovich (1725–1779). ZHR 2021, 1, 50-54.