(1)
Knyazkov , Y. P. Short History of General Schools of Zaporizhzhya in the Period of Nazi Occupation (1941- 1943) . ZHR 2021, 1, 137-145.