(1)
Shtuka, S. Pastoral Visits by Patriarch Josyph Slipyi, 1967-1973. ZHR 2019, 2, 105-109.