(1)
Kovalchuk, V. M.; Yaremchuk, A. V. The «Polish» Destruction Battalions During Sovietization of Galicia (spring of 1944 - the Head of 1945). ZHR 2019, 2, 46-54.