(1)
Lozheshnyk, O. S. Ochakium Campaign in The Black Sea Village. ZHR 2019, 1, 28-32.