(1)
Stelnykovych , S. V. Sanitary-Epidemiological Status in Zhytomyr General District. ZHR 2021, 1, 151-154.