(1)
Ivanitskaya , S. G.; Yefremov, S. The Publication Sergey Yefremov «Against the Stream. Memory of V. P. Obninskiy» As a Document of the Historical Epochs. ZHR 2021, 1, 207-217.