(1)
Konstantinova , V. M.; Lyman , I. I. Albums of SongsĀ» of Ostarbeiters. ZHR 2021, 1, 188-196.