(1)
Kryzhevskyi , A. V. Fedor Mishchenko and Classic Studies at Saint Vladimir University. ZHR 2021, 1, 136-140.