(1)
Turchenko , F. G. Historical Memory and Politics of Memory on Zaporizhzhya (1991-2015). Part 1. ZHR 2021, 1, 196-208.