(1)
Skakalska , I. B. Public Potential of the Ukrainian Intelligency of the Western Volynia (1921-1939). ZHR 2021, 1, 77-81.