[1]
Milyutin , S.Y. 2020. An icon as Christian phenomenon of epistemology and Byzantine aesthetics in preicinoclastic period . Zaporizhzhia Historical Review. 1, 47 (Jul. 2020), 277-285.