[1]
Baranovskiy , O.A. 2021. Policy of New Sich concerning zaporozhzhian hajdamaks: analysis of sources. Zaporizhzhia Historical Review. 1, 36 (Nov. 2021), 308-312.