[1]
Knyazkov , Y.P. 2021. Short history of general schools of Zaporizhzhya in the period of nazi occupation (1941- 1943) . Zaporizhzhia Historical Review. 1, 37 (Sep. 2021), 137-145.