[1]
Stelnykovych , S.V. 2021. Sanitary-epidemiological status in Zhytomyr general district. Zaporizhzhia Historical Review. 1, 40 (Apr. 2021), 151-154.