[1]
Skakalska , I.B. 2021. Public potential of the Ukrainian intelligency of the Western Volynia (1921-1939). Zaporizhzhia Historical Review. 1, 42 (Feb. 2021), 77-81.