National political background of the Concordat between the Kingdom of SHS and the Holy See through the prism of the Slovenian policy (1918-1929).

  • K. V. Malshina
Keywords: Anton Koroshets, Slovenian People‟s Party, Concordat, Slovenia

Abstract

Article is devoted to the politicization of religious issues in the Kingdom of SHS and transition of relations of the Orthodox and the Catholic Church into the domain of nationalism. The international religious and legal situation around the Kingdom of SHS, Pius XI‟s position on the Concordat issues, the legal status of the Church in the Kingdom and display of religious items in Slovenian politics in the 1918-1929 are discussed, internal and external reasons for signing the Concordat and political struggle around it are searched.

References

1. Pirkmajer O. Zakon o drņavljanstvu z razlago / O. Pirkmajer. - Maribor: samozaloņ, 1929.
2. Ratej M. Odtenki politizacije Rimskokatoliske in Srbske pravoslavne cerkve / Mateja Ratej // Prispevki za novejso zgodovino. - 2008. - Ńt. 2. - Str. 35-52.
3. Mithans G. Sklepanje jugoslovanskega konkordata in konkordatska kriza leta 1937 / Gańper Mithans // Zgodovinski časopis. - 2011. - Ńt. 1-2. - Str. 120–151.
4. Mercati А. (ur.). Raccolta di concordati su materie ecclesiastiche tra la Santa Sede e le autorità civili. - Vol. II.: 1915–1954. - Vatican, Tipografia Poliglota, 1954.
5. Krońelj J. Borba za konkordat in dr. Korońec / Janko Krońelj // Zbornik Svobodne Slovenije 1966. - Buenos Aires: Svobodna slovenija, 1966. - Str. 181–202.
6. Kuńej R. Cerkveno pravo katolińke cerkve s posebnim ozirom na razmere v Kraljevini SHS / Rado Kuńej. - Ljubljana: Zaloņba juridične fakultete, 1927.
7. Kuńej R. Konkordat: ustava in verska ravnopravnost / R.Kuńej. - Ljubljanа: Blasnik, 1937.
8. Kuńej G. O razmerju med drņavo in veroizpovedmi po jugoslovanski verski zakonodaji / Gorazd Kuńej. - Ljubljana: T. Slovenija, 1937.
9. Kuńej R. Verska anketa u Beogradu / R.Kuńej.- Ljubljana: samozaloņ, 1922.
10. Ńińić F. Dokumenti o postanku Kraljevine SHS 1914-1919 / Ferdo Ńińić. - Zagreb : Matica Hrvatska, 1920.
11. Jutro: politični dnevnik (1920–1945)
12. Samouprava: uradno glasilo deņelnega zbora vojvodine Kranjske (1918)
13. Slovenec: političen list za slovenski narod (1873–1945)
14. Bіćanić R. Ekonomska podlaga hrvatskog pitanja / R. Bіćanić. - Zagreb: Maček, 1938.
15. Cemović M. Konkordat izmeĎu Svete Stolice i Kraljevine Jugoslavije / Marko P. Cemović. - [Beograd: s. n.], 1937.
16. Čorović V. Rasa in vera v srbski prońlosti / Vladimir Corović. - Ljubljana: 1921.
17. Dolenc M. Pravna zgodovina za slovensko ozemlje / Metod Dolenc. - Ljubljana: Akademska zaloņba, 1935.
18. Grivec F. Pravoslavje // Fran Grivec. - Ljubljana: Apostolstvo sv. cirila in Metoda, 1918.
19. In der Maur G. Die Jugoslawen einst und jetzt. - Bd. 3: Der Weg zur Nation : jugoslawiens Innenpolitik 1918-1938, Stojadinovic als Vollstrecker / Gilbert in der Maur . - Wien; Berlin; Zürich: Wirtschaft und Kultur Payer & Co., 1938.
20. Korońec A. Odnos izmeĎu katoličke crkve i drņave / Korońec Anton // Nova Evropa. - 1923. - Ńt. 1.- Str. 21-23.
21. Lovrić B. Katolička Crkva u Srbiji: pod zańtitom A.U.Monarhije / Bruno Lovrić. - U Nińu: Sv. Car Konstantin, 1930.
22. Srebrnic J. K problemu o rasi in veri v srbski proslosti / Josip Srebrnic // Čas. - 1922. - Str. 130-138.
23. Tominec A. Ločitev Cerkve in drņave / A. Tominec // Čas. - 1920. - Ńt. 1-3. - Str. 47-58.
24. Lenard L. Jugoslavija pre i posle sa gledińta beogradskog posmatrača / Leopold Lenard // Narodna in univerzitetna knjiņnica Ljubljana, Відділ рукописів, оп. 27/68, д. 1.
25. Majcen S. Spomini na dr. Korońca / Stanko Majcen // Narodna in univerzitetna knjiņnica Ljubljana, Відділ рукописів, оп. 10/70, д. 1., лист 18.
26. Ribar I. Politički zapisi / Ivan Ribar. - 4 zv. - Beograd: Prosveta, 1948-1952.
27. Smiljanić D. Sečanja na jednu diktaturu / Dragoslav Smiljanić. - Beograd: Rad, 1955.
28. Trumbić A. Izabrani politički spisi / Ante Trumbić. - Zagreb : Narodne novine, 1998.
29. Vońnjak B. Jugoslav nationalism: three lectures / Bogumil Vosnjak . - London : Polsue limited, 1916.
30. Muņić I. Katolińka crkva u Kraljevini Jugoslaviji / I. Muņić.- Split: Crkva u svijetu, 1978.
31. Pelikan E. Tajno delovanje primorske duhovńčine pod fańizmom / Egon Pelikan. - Ljubljana: Nova revija, 2002.
32. Miljuń B. Sporazum 1939 godine / Branko Miljuń . - Windsor, Ontario: Avala, 1957.
33. Stanković Đ.Đ. Nikola Pańić i jugoslovensko pitanje / Đorde Đ. Stanković. - 2 zv. - Beograd : Beogradski izdavačko-grafički zavod, 1985.
34. Ekmečić M. Srbi na istorijskom raskrću / M. Ekmečić.- Beograd: Skz, 1999.
35. Poņar P. Hrvatska pravoslavna crkva / Petar Poņar. - Zagreb : Pavičić, 1996.
36. Pelikan E. Anton Mahnič – fundamentalizem in avtonomija / Egon Pelikan // Annales. - 2006. - Ń. 1. -Str. 7–14.
37. Pantić D. Srpska pravoslavna crkva u Kraljevini Jugoslaviji 1929-1941 / Dragan Pantić. - Beograd: samozaloņba, 1987.
38. Sagi-Bunić T. Katolička crkva i ekumenizam / Tomislav Sagi-Bunić // Vjerske zajednice u Jugoslaviji. Zagreb 1970. - Str. 104- 108.
39. Pirc J. Cerkveni in duhovni tokovi / Joņko Pirc // Slovenska trideseta leta. - V Ljubljani: Slovenska matica, 1997. - Str. 118-138.
40. Kolarić J. Ekumenska trilogija: istočni krńćani / Juraj Kolarić. Zagreb: Prometej, 2005.
41. Pelikan E. Vsi antikomunisti-vsi demokrati / Egon Pelikan // Mitsko in stereotipno v slovenskem pogledu na zgodovino. - Ljubljana: ZZDS, 2006. - Str. 273–283.
42. Radenković Đ. Pańić i Jugoslavija / Đ. Radenković. - Beograd: Sluņbeni list SRJ, 1999.
43. Novak V. Magnum crimen: pola vijeka klerikalizma u Hrvatskoj / Viktor Novak. - 1. izdaja. - Beograd: Nova knjiga, 1948.
44. Korońec A. Slovenacka pucka (ljudska) stranka / Anton Korońec // Nova Evropa. - 1923. - Ńt. 7. - Str. 217-218.
45. Zečević M. Slovenska ljudska stranka in jugoslovansko zedinjenje 1917-1921: od majniske deklaracije do vidovdanske ustave / Momcilo Zečević. - Maribor: Obzorja, 1977.
46. Perovsek J. Kanzel-paragraf / Jurij Perovsek // Slovenska kronika XX. stoletja, 1900-1941. - Ljubljana 1997. - Str. 263.
47. Vojinović P. Istine i zablude o srpstvu, jugoslovenstvu i slovenstvu / Perko Vojinović. - Beograd : Rad, 1999.
48. Ņivojinović D.R. Vatikan, Srbija i stvarjanje jugoslovenske drņave 1914-1920 / Dragoljub R. Ņivojinović. - Beograd : Nolit, 1980.
49. Ńarac N. Uspostavljanje ńestojanuarskog reņima 1929. godine / Nedim Ńarac. - Sarajevo : Svjetlost, 1975.
Published
2021-02-22
How to Cite
Malshina , K. V. (2021). National political background of the Concordat between the Kingdom of SHS and the Holy See through the prism of the Slovenian policy (1918-1929). Zaporizhzhia Historical Review, 2(44), 62-70. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/998