Confrontation of Soviet and Ukrainian national identity during the creation and implementation of the new Soviet ritualism (the 60‟s and 70‟s of the XXth century)

  • N. М. Kindrachuk
Keywords: atheistic consciousness, Soviet ritualism, confrontation, Christian values, Ukrainian traditions, national identity, Ukrainians

Abstract

The confrontation of Soviet and Ukrainian national identity during the 60‟s and 70‟s of the XXth century has been investigated in the given article. The author reveals the essence, the process of creating and artificial implementing the new Soviet ritualism in the life of Ukrainians. This ritualism became a convenient tool for popularizing communist ideology in the Ukrainian SSR, depriving historical memory and inhibiting the national identity of Ukrainians, eradicating the traditional basis of national culture. Fundamental changes in the state policy in the sphere of religion have been characterized. Transformation of religious rituals into atheistic ones has been described. The attitude of Ukraine‟s title nation representatives to religious persecution by the communist authorities has been shown. The author evaluates the role of the church in the cultural and spiritual life of Ukrainians, forming their national mentality, preserving original Ukrainian values, customs, traditions and beliefs.

References

1. Центральний державний архів вищих органів влади та управління (далі ЦДАВОУ). – Ф. 511. Радіотелеграфне агентство України РАТАУ при Раді Міністрів РСР. – Оп. 1. – Спр. 354. Інформація РАТАУ про республіканську нараду з впровадження в побут нових громадянських обрядів. – 1964 р. – 137 арк.
2. Аль-Анні А. Державна політика по впровадженню радянської обрядовості в Українській РСР / А. Аль-Анні, Н. Кузіна // Етнічна історія народів Європи : зб. наук. праць. – К., 2012. – ғ 38. – С. 40–44.
3. Андрухів І.О. Політика радянської влади у сфері релігії та конфесійне життя на Прикарпатті в 40-80-х роках ХХ ст. Історико-правовий аналіз : автореф. дис. ... д-ра іст. наук: 07.00.01 / Андрухів Ігор Олексійович; Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2006. – 36 с.
4. Каганов Ю. Радянські свята та обряди в контексті ідеологічної політики в Україні другої половини ХХ ст. / Ю. Каганов // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2013. – Вип. 26. – С.186–194.
5. Марчук В.В. Церква, духовність, нація. Українська греко-католицька церква в суспільному житті України ХХ ст. / В.В. Марчук. – Івано-Франківськ: Плай, 2004. – 464 с.
6. Михальчук О.Л. Волинське село: культура, освіта, релігійне життя (1964–1985 рр.): дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Михальчук Оксана Леонтіївна; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – 242 с.
7. Онуфрійчук К. Історіографія вивчення міської весільної обрядовості в Україні (50–80-ті роки ХХ століття) / К. Онуфрійчук // Народна творчість та етнологія. – К., 2015. – ғ 2. – С. 93–103.
8. Кривчик Г. Запровадження нових свят і обрядів в українському селі в 1960–1980-і роки: здобутки та перекручення / Г. Кривчик, О. Щербакова, Ю. Яворський // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського : зб. наук. праць. – Серія: Історія. – Вінниця, 2003. – Вип. VІ. – С. 86–93.
9. ЦДАВОУ. – Ф. 4648. Уповноважений Ради у справах Російської православної церкви при Раді Міністрів СРСР по Українській РСР. – Оп. 1. – Спр. 443. Журнал реєстрації скарг і заяв віруючих за 1964–1965 рр. – 285 арк.
10. Андрухів І. Політика радянської влади у сфері релігії у західній України у першій половині 60-х рр. ХХ ст. / І. Андрухів, Р. Калюжний, А. Шевченко // Юридичний вісник. – Київ, 2011. – ғ 3. – С.19–23.
11. Політичні протести й інакодумство в Україні (1960–1990): документи і матеріали / [упор. В. М. Даниленко]. – К. : Смолоскип, 2013. – 736 с.
12. ЦДАВОУ. – Ф. 2. Рада міністрів Української РСР. – Оп. 14. – Спр. 2649. Документи про впровадження нових радянських обрядів і традицій в побут населення УРСР. – 1978. – 78 арк.
13. Галамай О. Радянські традиції чи релігійні обряди? / О. Галамай. – [Електронний ресурс]. – режим доступу: rchiv.rv.ua/index.php/arkhivy-u-zmi/publikatsii-v-presi/131-о-галамай-радянські-традиції,-чи-релігійні-обряди.html.
14. Центральний державний архів громадських об‘єднань України (далі ЦДАГОУ). – Ф 1. Центральний Комітет Комуністичної партії України. – Оп. 24. – Спр. 5663. Довідки, ідеологічного відділу ЦК КПУ, листи, звіти, інформації обкомів партії, уповноваженого Ради у справах російської православної церкви при Раді Міністрів СРСР по УРСР, уповноваженого Ради у справах релігійних культів при Раді Міністрів УРСР, звіти про релігійну обстановку в республіці, про стан і заходи покращення науково-атеїстичного виховання трудящих УРСР, про Почаївську лавру, про громадянські обряди на території УРСР та інші питання за 1963 р. – 228 арк.
15. Келембетова В. Побут і релігійні пережитки: етнографічно-соціологічне дослідження / В. Келембетова. – К.: Наукова думка. 1974. – 191 с.
16. ЦДАВОУ. – Ф. 4648. Уповноважений Ради у справах Російської православної церкви при Раді Міністрів СРСР по Українській РСР. – Оп. 1. – Спр. 324. Інформації і доповідні записки про процеси і явища які проходили в релігійних організаціях УРСР за 1962 р. – 82 арк.
17. Центральний державний архів громадських об‘єднань України. – Ф. 1. Центральний Комітет Комуністичної партії України. – Оп. 24. – Спр. 12. Питання віросповідань. Церкви і молитовні будинки. – 317 арк.
18. Матлин М.Г. Свадебный обряд / М.Г. Матлин // Современный городской фольклор. – М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 2003. – С. 370–390.
19. Попович М. В. Нарис історії культури України / М.В. Попович. – К.: АртЕк, 1998. – 728 с.
Published
2021-02-22
How to Cite
Kindrachuk N. М. (2021). Confrontation of Soviet and Ukrainian national identity during the creation and implementation of the new Soviet ritualism (the 60‟s and 70‟s of the XXth century). Zaporizhzhia Historical Review, 1(44), 273-276. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/981