On the Problem of Ukrainian-Polish Cooperation in Karpatskyi Krai of OUN (1943 – 1945)

Keywords: Ukrainian liberation movement, Karpatskyi krai of OUN, Polish Home Army (Polska Armija Krajowa), cooperation

Abstract

The articles sheds light on the forms of co-operation and regurarities of mutual consent between the Poles and the Ukrainians in the Carpathian area of OUN (alias Karpatskyi krai) during a the most difficult periods in the both peoples’ history, that is, during the Second World War, at which time the Polish-Ukrainian opposition reached peak. As is proved with valid arguments, the Ukrainian liberation movement always treated national minorities favourably, especially, if they supported it and did not counteract the aspiration of Ukrainians to create their own independent state. Furthermore, an established fact testifies that after considering all the consequences of the Ukrainian-Polish opposition, in 1941 OUN offered the Poles cooperation. In the article concrete facts of negotiations between the Ukrainian and Polish underground, which took place periodically, are presented.

References

1. Кентій А. Нарис боротьби ОУН–УПА в Україні (1946 – 1956 рр.). К.: Інститут історії України НАН України, 1999. 111 с.
2. Киричук Ю. Український національний рух 40 – 50-х років XX століття: ідеоло¬гія та практика. Львів: Добра справа, 2003. 464 с.
3. Русначенко А. Народ збурений: Національно-визвольний рух в Україні й національні рухи опору в Білорусії, Литві, Латвії, Естонії у 1940 – 50-х роках. К.: Університетське видавництво «Пульсари», 2002. 519 с.
4. Патриляк І. «Встань і борись! Слухай і вір…»: українське націоналістичне підпілля та повстанський рух (1939 – 1960 рр.). Львів: Часопис, 2012. 592 с.
5. Організація Українських Націоналістів і Українська Повстанська Армія. Історичні нариси / [за ред. С. Кульчицького]. К.: Інститут історії України НАН України, 2005. 496 с.
6. В’ятрович В. Спроби українсько-польського порозуміння в роки Другої світової війни. Позиції сторін // Український визвольний рух. 2003. Зош. 2: Українсько-польский конфлікт в 30 – 40-ві роки ХХ ст. С. 128–138.
7. В’ятрович В. М. Друга польсько-українська війна. 1942 – 1947. К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2011. 288 с.
8. В’ятрович В. М. За лаштунками «Волині – 43». Невідома польсько-українська війна. Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2016. 304 с.
9. Ільюшин І. Протистояння УПА і АК (Армії Крайової) в роки Другої світової війни на тлі діяльності польського підпілля в Західній Україні. К.: Інститут історії України НАН України, 2001. 289 с.
10. Ільюшин І. Польське підпілля на території Західної України в роки Другої світової війни. Незалежний культурологічний часопис «Ї» [гол. ред. Т. Возняк]. Львів, 2003. С. 152–171.
11. Ільюшин І. Українська повстанська армія і Армія Крайова. Протистояння в Західній Україні (1939 – 1945 рр.). К.: Вид.дім «Києво-Могилянська академія», 2009. 399 с.
12. Ільницький В. Карпатський край ОУН в українському визвольному русі (1945 – 1954): монографія. Дрогобич: Посвіт, 2016. 696 с.
13. Ільницький В., Галів М. Українсько-польське протистояння на теренах Дрогобиччини (1943 – 1944 рр.): документи ОУН і УПА. Дрогобич: Посвіт, 2008. 60 с.
14. Ільницький В., Галів М. Матеріали радянських спецорганів про українське і польське підпілля на Дрогобиччині (серпень-вересень 1944 р.) // Дрогобицький краєзнавчий збірник / [гол. ред. Л. Тимошенко, упоряд. і наук. ред. М. Галів, В. Ільницький]. Спецвипуск II. Дрогобич: Посвіт, 2015. С. 486–499.
15. ОУН в світлі постанов Великих Зборів, Конференцій та інших документів з боротьби 1929 – 1955. [Б.м.]: Видання Закордонних частин ОУН, 1955. 372 с.
16. ЦДАВО України, ф. 3836, оп. 1, спр. 62.
17. ГДА СБУ, ф. 13, спр. 376, т. 34.
18. ЦДАВО України, ф. 3833, оп. 1, спр. 63.
19. Torzecki R. Połacy i Ukraińcy. Sprawa ukraińska w czasie II wojny światowej na terenie II Rzeczypospolitej. Warszawa: Wyd-wo Naukowe PWN, 1993. 349 s.
20. Шишкін І. Українське питання в політиці польського підпілля в роки Другої світової війни // Дрогобицький краєзнавчий збірник / [ред. кол. К. Кондратюк (відп. ред.), В. Футала (упоряд.), Л. Зашкільняк, Я. Ісаєвич та ін.]. Дрогобич: НВЦ «Каменяр», 2002. Спецвипуск. С. 292–304.
21. Літопис Української Повстанської Армії. Т. 26: Українська Головна Визвольна Рада / [ред. Петро Потічний]. Торонто; Львів: Видавництво «Літопис УПА», 2001. Кн. 4: Документи і спогади. 658 с.
22. ГДА СБУ, ф. 2-Н, оп. 63 (1953), спр. 1. т. 1.
23. ГДА СБУ, ф. 2-Н, оп. 67 (1953), спр. 11.
24. ГДА СБУ, ф. 2-Н, оп. 75 (1953), спр. 4.
25. ГДА СБУ, ф. 65, спр. 9079, т. 52.
26. ГДА СБУ, ф. 13, спр. 376, т. 24.
27. ГДА СБУ, ф. 2-Н, оп. 98 (1954), спр. 21.
28. ГДА СБУ, ф. 13, спр. 376, т. 58.
29. ГДА СБУ, ф. 13, спр. 372, т. 29.
30. ДАЛО, ф. 5001, оп. 6, спр. 47.
31. Сергійчук В. Десять буремних літ. Західноукраїнські землі у 1944 – 1953 рр. Нові документи і матеріали. К.: Дніпро, 1998. 944 с.
32. Сергійчук В. Український здвиг: Прикарпаття. 1939 – 1955 рр. К.: Українська Видавнича Спілка, 2005. – 840 с.
33. ДАЛО, ф. 5001, оп. 6, спр. 48.
34. Ткачов С. Польсько-український трансфер населення 1944 – 1946 рр. Виселення поляків з Тернопілля. Тернопіль : Підручники і посібники, 1997. 216 с.
35. Макарчук С. Радянські методи боротьби з ОУН і УПА (за матеріалами 1944 – 1945 рр. з Дрогобицької та Львівської областей) // Дрогобицький краєзнавчий збірник / [ред. кол. К. Кондратюк (відп. ред.), В. Футала (упоряд.), Л. Зашкільняк, Я. Ісаєвич та ін.]. Дрогобич: НВЦ «Каменяр», 2002. Спецвипуск. С. 65–91.
36. ДАЛО, ф. 5001, оп. 6, спр. 26.
37. ГДА СБУ, ф. 13, спр. 372, т. 56.
38. ГДА СБУ, ф. 71, оп. 6, спр. 80.
39. Шаповал Ю. Чи подолано «волинський синдром»? // День. 2003. 15 березня. [Електронний ресурс]. Режим доступу: URL: http://www.day.kiev.ua/uk/article/istoriya-i-ya/chi-podolano-volinskiy-sindrom [01.12.2014].
Published
2018-12-19
How to Cite
Ilnytskyi, V. (2018). On the Problem of Ukrainian-Polish Cooperation in Karpatskyi Krai of OUN (1943 – 1945). Zaporizhzhia Historical Review, 1(50), 251-256. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/98