The Problem of the Fluctuation of the Personnel in the System of the Party-Soviet Management of the Western Regions of Ukraine in 1944 and the First Half of 1946 years

  • G. M. Starodubets
Keywords: soviet power, personnel liquidity, Western Ukraine, leading personnel, party nomenclature

Abstract

The problem of the leading party-soviet personnel liquidity/changing on the territory of western regions of Ukraine in 1944 – first half of 1946 years is analyzed. The reasons and the scope of the spreading of this notion in the frame of forming of the management nomenclature organization in this region are described.

References

1. Крупина В. Освітньо-культурний рівень партійної номенклатури УРСР (друга половина 1940-х – початок 1950-х рр.) / В.Крупина // Український історичний збірник. – К. : Інститут історії України НАН України, 2009. – ғ12. – С. 207-214.
2. Стародубець Г. Специфіка підбору та підготовки партійних кадрів у західних областях України в 1944-1945 рр. // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М.Вашкевич. - К.: ВІР УАН, 2011. - Випуск 44. – С.169-176.
3. Стародубець Г. Кадрова політика більшовицької влади в контексті радянізації західних областей України в 1944–1945 роках // Боротьба за Україну в 1943–1944 рр.: влада, збройні сили, суспільство. Зб. наук. праць / Відп. ред. О.Є. Лисенко. – К.: Інститут історії України НАН України, Меморіальний комплекс ―Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років‖, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, 2014. – С. 529-536;
4. Гаврилюк О. Політика радянізації в західному регіоні України наприкінці Другої світової війни // Міжнародний науковий конгрес ―Українська історична наука на порозі ХХІ століття‖. Чернівці, 16–18 травня 2000 р. Доповіді та повідомлення / Українське історичне товариство, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Відповідальні редактори: Л. Винар, Ю. Макар. – Чернівці: Рута, 2001. – Т. 2. – С.109-114.
5. Жив‘юк А.А. запровадження більшовицького режиму на Рівненщині: компартійна номенклатура проти населення області (1944-початок 1950-х рр.. / А.Жив‘юк // Історичні студії Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2009. - Вип.2. – C.35-42.
6. Першина Т. Формування управлінських кадрів в Західній Україні в 1944-1948 рр.: регіональні особливості / Т. Першина // Сторінки воєнної історії України. Збірник наук. статей / НАН України. Ін-т історії України. – К., 2009. – Випуск 12. – С.299-312.
7. Гулай В. Кадрова політика радянського режиму в західних областях україни (друга половина 40-х – 50-ті роки ХХ століття) / В.Гулай // Вісник Львівського університету. Серія історична. – 2002. – Вип. 37/2. – С. 190–204.
8. Державний архів Львівської області (далі - ДАЛО). – Ф. П-1. – Оп.2. – Спр.32.
9. Державний архів Івано-Франківської області (далі - ДАІФО). – Ф. П-1. – Оп.1. – Спр.171.
10. ДАІФО. - Ф. П-1. – Оп.1. – Спр.387.
11. Державний архів Тернопільської області (далі - ДАТО). – Ф. П-1. – Оп.1. – Спр.148;
12. Вільне життя. – 8 вересня. – 1946. – ғ177.
13. Центральний державний архів громадських об‘єднань України (далі - ЦДАГО України). - Ф. 1. - Оп.75. - Спр.5;
14. Малярчук О. Тоталітаризм проти західноукраїнського села / О.Малярчук. – Івано-Франківськ: МістоНВ, 2008. – 228 с.
15. Державний архів Рівненської області. – Ф. П-400. – Оп. 3. – Спр.58.
16. ДАТО. – Ф. П-1. – Оп.1. – Спр.369.
17. ДАТО. – Ф. П-1. – Оп.1. – Спр.307.
18. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп.45. – Спр.572.
19. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп.46. – Спр.1611.
20. Лисенко О., Першина Т. Відродження державного управління в УРСР (1943-1945 рр) / О.Лисенко, Т.Першина // Нариси державної служби в Україні / [О.Г.Гаркуша, Є.І.Бородін, С.В.Віднянський та ін.; редкол.: С. В. Кульчицький (кер. авт. кол.) та ін.; Голов. упр. держ. служби України; Ін-т історії НАН України. – К.: Ніка-Центр, 2008. – С.335-352.
21. ЦДАГО України. - Ф.1. - Оп.23. - Спр.4575.
22. Терлюк І. Росіяни західних областей України (1944-1946): етносоціальне дослідженя / І.Терлюк. – Львів: Центр Європи, 1997. – 175 с.
23. ЦДАГО України. – Ф.1. – Оп.45. – Спр.402.
24. ДАЛО. – Ф.П-3. – Оп.2. – Спр.107.
Published
2021-02-22
How to Cite
Starodubets , G. M. (2021). The Problem of the Fluctuation of the Personnel in the System of the Party-Soviet Management of the Western Regions of Ukraine in 1944 and the First Half of 1946 years. Zaporizhzhia Historical Review, 1(44), 242-246. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/975