Holocaust in General Commissariat of “Volyn-Podillya”

  • N. S. Ivchyk
Keywords: victims, killer, General Commissariat, Holocaust, Jews

Abstract

The article shows the progress of the genocide of Jews in one of the Nazi-occupied administrative units General Commissariat “Volyn-Podillya”. The author defines the Holocaust trends in these areas: introduction of discrimination against Jews, accompanied by the first executions of the victims, their concentration in the ghetto, bringing Jews to a state of physical and mental exhaustion. In the second phase, which began in the end of summer at the beginning of autumn 1942 mass shootings become systematic. According to the author it indicates that the extermination of the victims in General Commissariat “Volyn-Podillya” was part of the Nazi version of the “final solution”.

References

1. Подольський А. Ю. Нацистський геноцид щодо євреїв України (1941–1944 рр.): автореф. дис. … канд. іст. наук: спец. 07.00.05 ―Етнологія‖ / Подольський Анатолій Юхимович; Національна академія наук України Інститут національних відносин і політології – Київ, 1996. – 18 с.
2. Михальчук Р. Ю. Голокост на території Рівненщини під час нацистської окупації (1941–1944 рр.): автореф. дис. … канд. іст. наук: спец. 07.00.01 ―Історія України‖ / Михальчук Роман Юрійович. – Острог, 2014. – 20 с.
3. Левітас Ф. Євреї України в роки другої світової війни / Фелікс Левітас. – К. : Вирій, 1997. – 272 с.
4. Подольський А. Уроки минулого. Історія Голокосту в Україні / Навч. посібник / Анатолій Подольський. – К. : Сфера, 2007. – 100 с.
5. Державний архів Рівненської області (далі – ДАРО). Ф. Р-48 Корецька районна управа. 1941–1943 рр. Оп. 1. Спр. 10. Обязанности работников украинской ―Порядковой службы‖. Распоряжение о поклике шпионов, парашютистов и партизан, 29 июля–16 октября 1941 г., 20 арк.
6. Волинь. – 1941, 19 жовтня. – С. 1.
7. ДАРО. Ф. 534 Матеріали учасників історичних подій на Рівненщині /колекція/. 1941–1945 рр. Оп. 1. Спр. 3 Матеріали про злодіяння німецько-фашистських загарбників на Рівненщині /акти колекцій по розслідуванню злодіянь і розповіді свідків, записані І. Дубовським/, 1941–1944 рр., 213 арк.
8. Шпизель Р. Катастрофа евреев Острога / Рафаєль Шпизель // Катастрофа європейського єврейства під час Другої світової війни. Рефлексії на межі століть : зб. наук. праць за матеріалами конф. 29–31 серп. 1999 р. – К., 2000. – С. 141–145.
9. Круглов А. И. Энциклопедия Холокоста. Еврейская энциклопедия Украины / А. И. Круглов / Ред. И. М. Левитас. – К., 2000. – 224 c.
10. Музиченко В. Володимир єврейський. Історія і трагедія єврейської громади м. Володимира-Волинського / Володимир Музиченко. – Луцьк : ПрАТ ―Волинська обласна друкарня‖, 2011. – 256 c.
11. Гон М. Голокост на Рівненщині (Документи та матеріали) / Максим Гон. – Дніпропетровськ : Центр ―Ткума‖; Запоріжжя : Прем‘єр, 2004. – 120 c.
12. Наконечний В. Роки… Події… Люди… Позиція: Наукові та краєзнавчі нариси / Владислав Наконечний. – Луцьк : ПДВ ―Твердиня‖, 2006. – 400 c.
13. Корогодський Ю. Катастрофа українського єврейства: регіональний аспект / Юрій Корогодський // Катастрофа європейського єврейства під час Другої світової війни. Рефлексії на межі століть : зб. наук. праць за матеріалами конф. 29–31 серп. 1999 р. – К., 2000. – C. 77–80.
14. Сборник документов и материалов об уничтожении нацистами евреев Украины в 1941–1944 годах / Сост. А. Круглов. – К. : Ин-т иудаики, 2002. – 486 c.
15. Наконечный В. А. На еврейской волне / В. A. Наконечный. – Луцк : ―Надстир‘я‖, 2006. – 180 c.
16. Живыми остались только мы: Свидетельства и документы / Д-р Б. Забарко, ред-сост., авт. Предисл и коммент. – К. : Задруга, 1999. – 576 c.
17. Snyder T. Żydzi wołyńscy pod rządami polskimi oraz w okresie okupacji sowieckiej i nazistowskiej 1939–1944 / Timothy Snyder // Świat NIEpożegnany. Żydzi na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej w XIII–XX wieku. Praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Jasiewicza. – Warszawa, 2004. – S. 266–291).
18. Круглов А. И. Кременец / А. И. Круглов // Холокост на территории СССР: Энциклопедия / Гл. ред. И. А. Альтман. – М. : ―Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2009. – 1143 c.
19. Круглов А. И. Острог / А. И. Круглов // Холокост на территории СССР: Энциклопедия / Гл. ред. И. А. Альтман. – М. : ―Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2009. – 1143 c.
20. Luboml : the memorial book of a vanished shtetl / edited by Berl Kagan. – Ktav Publishing House, 1997. – 428 p.
21. Наконечный В. Холокост на Волыни: жертвы и память / В. Наконечный. – Луцк, 2003. – 67 с.
22. Закалюк К. Нащадки братів Маккавеїв / К. Закалюк // Вільне слово (Рівне). – 2000, 19 квітня. – С. 2.
Published
2021-02-22
How to Cite
Ivchyk , N. S. (2021). Holocaust in General Commissariat of “Volyn-Podillya”. Zaporizhzhia Historical Review, 1(44), 234-238. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/972