The comparative analysis of the Nazi and Soviet agricultural policy (on the material of the South-Eastern regions of Ukraine)

  • O. V. Tishyn
Keywords: the Third Reich, the South-Eastern regions of Ukraine, the Nazi occupation, collective and state farms

Abstract

The article is devoted to the comparative analysis of the Soviet pre-war and the Nazi occupation of the agricultural policy on the materials of the South-Eastern Ukraine. The comparison is done in the following areas: collective and radgospna system, mass reprisals in country areas, the functioning of local goverment, social security and living standards of peasantry, the taх burden,the attitude of the peasantry of the South of Ukraine in 30–40 years of 20th century in various power structures. Attention is paid that to the fact that both Soviet and the Nazi totalitarian regime was considered the agriculture of the South-Eastern regions of Ukraine only from the point of view of replenishment of food resources. The Nazis tried to safe the status quo in agrarian relationships as widely as possible to adapt the interests of the eхisting industrial-organizational relations in agriculture.

References

Акунин А. С. Общий характер потерь среди крестьянства Юга Украины в период апогея ―большого террора‖ (1937 – 1938 гг.) и немецко-оккупационного режима (1941 – 1944 гг.) / А. С. Акунин // Проблемы истории массовых политических репресий в СССР. К 70-летию Всесоюзной переписи населения 1939 года: материалы VІ Международной конференции. – Краснодар: Экоинвест, 2010 – С. 45 – 53.

Акунін О. С. Південноукраїнське селянство в кінці 20-х – першій половині 30-х рр. ХХ століття: соціально-економічне становище: дис. … канд. іст. наук: 07.00.01 / О. С. Акунін; Миколаїв. держ. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2008. – 337 c.

Акунін О. С. Південноукраїнське селянство в роки окупації (1941 – 1944 рр.): продподатковий окупаційний тягар / О. С. Акунін // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К., 2008. – Вип. 11. – С. 92 – 97

Акунін О. С. Селянство Півдня України в кінці 20-х – на початку 30-х років ХХ століття: Побутовий, моральнопсихологічний та соціальний аспекти / О. С. Акунін // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Міжвід. зб. наук. пр. – К., 2006. – Вип. 15. – С. 265 – 272.

Бахтін А. М. Деякі питання колективізації сільського господарства на Півдні України / А. М. Бахтін // Наукові праці. – Том 37. – Випуск 24. – C. 51 – 54.

Бахтін А. М. Колективізація сільського господарства і голод на території Півдня України: автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / А. М. Бахтін; Нац. ун-т ―Києво-Могилян. акад.‖. – К., 2006. – 20 с. – Режим доступу: http://referatu.net.ua/referats/7569/163446/?. – Дата доступу: 14.08.2015. – Назва з титулу екрану.

Беркгоф К. Жнива розпачу: Життя і смерть в Україні під нацистською владою / Карел Беркгоф. – К.: ―Критика‖, 2011. – 455 с.

Білан С. О. Соціально-економічний та національно-культурний злам українського селянства (1929 – 1939 рр.): автореф. дис... д-ра іст. наук: 07.00.01 / Сергій Олексійович Білан . – Київ, 2014 . – 40 с

Бурмага В. П. Здійснення радянської продовольчої політики на Катеринославщині в 1919 – 1923 роках: військовополітичний аспект: автореф. дис. … канд. іст. наук / В. П. Бурмага. – Дніпропетровськ, 2005. – 18 с.

Всесоюзная сельскохозяйственная выставка. 1939 / под ред.: П. Н. Поспелова, А. В. Гриценко, Н. В. Цицина. – М. : ОГИЗ – Сельхозгиз, 1939. – 615 с.

Державний архів Запорізької області (далі – ДАЗО). – Ф. Р – 1435 – Оп. 1. – Спр. 273.

ДАЗО. – Фр. 3063. – Оп. 20. – Спр. 1.

Закон України ―Про Голодомор 1932 – 1933 років в Україні‖. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/376-16. – Дата доступу: 10.08.2015. – Назва з титулу екрану.

Закон України ―Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки‖. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/317-19. – Дата доступу: 10.08.2015. – Назва з титулу екрану.

Запорізький рахунок Великій війні. 1939 – 1945 / Ф. Г. Турченко, В. М. Мороко, О. Ф. Штейнле, В. С. Орлянський [та ін.]; Ф. Г. Турченко (наук. ред.). – Запоріжжя : Просвіта, 2013. – 416 с.

Захарченко О. Етнічні німці Півдня України в колонізаторських планах Третього рейху / О. Захарченко // Україна у Другій світовій війні: джерела та інтерпретації (до 65-річчя Великої Перемоги). Матеріали міжнародної наукової конференції / Відповідальний редактор: Легасова Л.В. – К., 2011. – С. 388 – 397.

Захарченко О. О. Нацистська аграрна політика в контексті окупації Півдня України / О. О. Захарченко // Гілея. – 2005. – ғ 4 (жовтень – грудень). – С. 81 – 98.

Захарченко О. О. Окупаційний ―новий аграрний порядок‖ на Півдні України (1941 – 1944) / О. О. Захарченко. – Режим доступу: http://storage.library.opu.ua/online/periodic/iv-05/165-175.pdf. – Дата доступу: 10.08.2015. – Назва з титулу екрану.

Зеркаль М. М. Реалізація непу в економіці південних районів України: Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.01 / М. М. Зеркаль. – Донецьк, 2005. – 20 с.

Зима В. Ф. Голод в советском тылу в 1941 – 1945 гг. / В. Ф. Зима // Историческая демография: новые подходы, методы, источники: Тезисы VІІІ Всероссийской конференции по исторической демографии. Екатеринбург, 13 – 14 мая 1992 г. – М., 1992. – С. 74 – 76.

Глушенок Н. М. Аграрна політика Німеччини в рейхскомісаріаті ―Україна‖ 1941 – 1944 рр.: автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Н. М. Глушенок. – К., 2005. – 16 с. – Режим доступу: http://referatu.net.ua/referats/7569/158498.– Дата доступу: 13.08.2015. – Назва з титулу екрану.

Господаренко О. В. Діяльність місцевих органів влади і самоврядування на Півдні України у 1917 – 1920 рр.: соціальноекономічний аспект: автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.01 / О. В. Господаренко. – Донецьк, 2005. – 18 с.

Греченко В. А. Ради України в умовах зміцнення тоталітарного режиму (1929 – 1933 рр.) / В. А. Греченко. – Режим доступу: http://visnyk.univd.edu.ua/?controller=service&action=download&download=10029. – Дата доступу: 10.08.2015. – Назва з титулу екрану.

Дейвіс Н. Боже ігрище: Історія Польщі / Норман Дейвіс; пер. з англ. П. Таращук. – К.: Вид-во Соломії Павличко ―Основи‖, 2008. – 1080 с.

История Польши: В 3 т. / Под ред. Ф. Г. Зуева, А. Я. Манусевича, И. А. Хренова. – М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1958. – Т. 10 – 667 с.

Інформація Дніпропетровського обкому партії ЦК КП (б) У про збільшення смертності в області та про надання продовольчої допомоги населенню // Історія України: Джерельний літопис. – К.: КВІЦ, 2012. – 832 с.

Казакова О.М. Впровадження нацистського ―нового порядку‖ на окупованих польских землях (вересень 1939 – червень 1941 рр.): автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.02 / О. М. Казакова. – Дніпропетровськ, 2004. – 20с. – Режим доступу: http://lawdiss.org.ua/2011-01-15-11-4549.html?page=shop.getfile&file_id=91044819&product_id=1044819. – Дата доступу: 21.08.2015. – Назва з титулу екрану.

Казурова Е. Дефицит и очереди в повседневной жизни прифронтового города на примере Саратова / Елена Казурова. – Режим доступу: http://magazines.russ.ru/nz/2005/43/ka13.html. – Дата доступу: 21.08.2015. – Назва з титулу екрану.

Кіщак Т. І. Сільське господарство Миколаївщини в 1940 – 1944 роках / Т. І. Кіщак // Миколаївщина в роки Великої Вітчизняної війни 1941 – 1944: (до 60-річчя визволення області від німецько-румунських окупантів) / ред. кол.: О. М. Гаркуша (голова), Ю. О. Шклярський, М. М. Шитюк та ін. – Миколаїв, 2004. – С. 207 – 214.

Конквест Р. Жнива скорботи: Радянська колективізація і голодомор / Роберт Конквест. – К.: Либідь, 1993. – 384 с.

Котляр Ю. В. Селянство Півдня України в період нової економічно політики (1921 – 1929 рр.): автореф. дис. ... д-ра. іст. наук : 07.00.01 / Юрій Вадимович Котляр. – Одеса, 2005. – 34 с.

Краткая история Польши. – М.: Наука, 1993. – 528 с.

Левченко Ю. І. Особливості окупаційної політики щодо сільського господарства в адміністративно-територіальних одиницях України 1941 – 1944 рр. / Ю. І. Левченко // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия ―Исторические науки Том 26 (65). – 2013. – 1. – С. 49 – 64.

Міняйло С. А. Податкова політика радянської влади в українському селі в умовах формування та утвердження радгоспно-колгоспної системи (1930 – 1939 рр.). Історичний аспект: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук / С. А. Міняйло. – Черкаси, 2007. – Режим доступу: http://referatu.net.ua/referats/7569/172233/?page=0. – Дата доступу: 21.08.2015. – Назва з титулу екрану.

Національна Книга пам‘яті жертв Голодомору 1932 – 1933 pp. в Україні. Дніпропетровська область / Ред. кол.: Є. І. Бородін (гол. ред.), В. В. Іваненко, Н. І. Капустіна, Н. В. Киструська, Г. О. Пригунов, К. М. Самарець, С. І. Світленко, В. В. Сиченко, Н. М. Тітова; Авт. кол.: Є. І. Бородін (кер. авт. кол.), В. М. Бекетова, С. С. Волинець, І. С. Голуб, Л. М. Голубчик та ін.; Відп. ред. С. І. Світленко. Український інститут національної пам‘яті; Дніпропетровська обласна державна адміністрація. – Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2008. – 1248 с.

Опитування. Ігнатченко Андрій Андрійович, 1929 р. н., с. Привільне Баштанського району Миколаївської області // Усна історія Степової України. – Запоріжжя: АА Тандем, 2012. – Т. 10. – С. 197 – 213.

Перехрест О. Г. Українське село в 1941 – 1945 рр.: економічне та соціальне становище. Монографія / О. Г. Перехрест. – Черкаси: ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2011. – 668 с.

Погорєлов А. А. Південь України в початковий період Великої Вітчизняної війни. Червень 1941 – листопад 1942 рр.: автореф. дис... канд. іст. наук : 07.00.01 / А. А. Погорєлов; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2008. – 20 с.

Постанова ЦВК СРСР про дострокові перевибори сільських рад і райвиконкомів в районах суцільної колективізації. – Режим доступу: http://www.archives.gov.ua/Sections/Famine/Publicat/Fam-kolekt-1930.php#sn-03. – Дата доступу: 14.08.2015. – Назва з титулу екрану.

Пшеничний Т. Ю. Голод 1932 – 1933 років в Україні: (на матеріалах південно-східних областей): автореф. дис. ... канд. іст.наук: 07.00.01 / Тарас Юрійович Пшеничний; Держ. навч. закл. ―Пе-реяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди‖. – Переяслав-Хмельницький, 2008. – 18 с.

Савчук П. Проблема несумісності життєвих традицій українського селянства початку 30-х рр. ХХ ст. зі сталінською стратегією соціалістичної перебудови СРСР / П. Савчук, П. Мельничук // Збірник наукових праць ―Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії‖. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 13. – Рівне: Рівненський державний гуманітарний університет, 2008. – С. 64 – 69.

Світанок. –1943. – 9 квітня

Світанок. – 1943. – 29 квітня.

Світанок. – 1943. – 13 травня.

Світанок. – 1943. – 20 травня

Світанок. – 1943. – 9 червня.

Світанок. – 1943. – 12 червня.

Світанок. – 1943. – 23 червня.

Світанок. – 1943. – 3 липня.

Слободянюк М. А. Селяни України під нацистським окупаційним режимом, 1941 – 1944 рр. (на матеріалах південних областей) / М. А. Слободянюк // Київська старовина. – 2000. – ғ 2. – С. 44 – 57.

Снайдер Т. Криваві землі: Європа поміж Гітлером та Сталіним: моногафія / Тимоті Снайдер. – К.: Грані-Т, 2011. – 448 с.

Спудка І. М. Економічна політика нацистського керівництва на території Запорізької області / І. М. Спудка // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – Вип. XXXI. – С. 189 – 194.

Україна між самовизначенням та окупацією: 1917 – 1922 роки / Вольфрам Дорнік та ін.; упоряд. В. Дорнік; пер. з нім. В. Кам‘янець; наук. ред. Р. Пиріг. – К.: Ніка-Центр, 2015. – 512 с.

Україна під нацистською окупацією: спалені села (1941 – 1944 рр.): Анотований покажчик / За ред. В. Ф. Солдатенка; автори-упорядники: Бутко С. В., Герасименко Л. С., Киридон А. М., Пилявець Р. І., Яременко В. М. – К.: ДП НВЦ ―Пріорітети‖, 2012. – 362 с.

Цибуленко Г. В. Окупаційний режим за матеріалами фонду Р-1520 – сільські управи державного архіву Херсонської області / Г. В. Цибуленко // Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя, 2012. – Вип. 29. – С. 15 – 20.

Цибуленко Г. В. Формат і механізми ―Нового порядку‖ окупаційної влади на Херсонщині 1941 – 1944 рр. / Г. В. Цибуленко, Л. О. Цибуленко // Південний архів. Історичні науки: Зб. наук. праць. – Вип. XXXІ – ХХХІІ. – Херсон: Вид. ХДУ, 2010. – С. 252 – 265.

Штейнле О. Ф. Формування передвоєнних настроїв жителів Запорізької області: соціальний вимір (1920-ті – 1941 рр.) / О. Ф. Штейнле // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2013. – Вип. XXXV. – С. 138 – 145.

Published
2021-02-22
How to Cite
Tishyn , O. V. (2021). The comparative analysis of the Nazi and Soviet agricultural policy (on the material of the South-Eastern regions of Ukraine). Zaporizhzhia Historical Review, 1(44), 220-229. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/970