Soviet repressive policy in Ukraine in 1921

  • R. M. Danylenko
Keywords: Ukraine, the Bolsheviks, the Red Terror, Extraordinary Commission (Cheka), the All-Ukrainian Extraordinary Commission (VUChK), executions, repression

Abstract

The article analyzes features of the repressive activities of the Bolsheviks in the Ukraine in 1921. The practice of Bolshevik repressions against the Ukrainian people in different regions of Ukraine is investigated on the basis of archival sources. The main methods of fighting Bolsheviks against the Ukrainian national movement are described. The repressive policy of the Bolsheviks against the Polish organizations in Ukraine is considered. Attention is paid to the use repression by the Bolsheviks against their political opponents. The reaction of Bolsheviks to the abuse their power by Soviet repressive authorities is examined. Special attention is focused on the application of the Bolshevik terror to suppress the Ukrainian rebel movement.

References

1. Мельгунов С. П. Красный террор в России 1918-1923 ; Чекисткий Олимп. / Сергей Мельгунов. – М. : Айрис-пресс, 2006. – 352 с.
2. Шаповал Ю. ЧК-ГПУ-НКВД в Україні : особи, факти, документи. / Ю. Шаповал, В. Пристайко, В. Золотарьов – К. : Абрис, 1997. – 608 с.
3. Білокінь С. І. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР (1917- 1941рр.) : Джерелознавче дослідження / Сергій Білокінь. / НАН України; Інститут історії України. – К., 1999. – 447 с.
4. Білокінь С. І. Нові студії з історії большевизму, I-VIII [Текст] / С. І. Білокінь ; НАН України, Центр культурол. студій Ін-ту історії України. – Вид. 2-ге, розшир. та допов. – К. : Інститут історії України НАН України, 2007. – 409 с.
5. Білас І. Г. Репресивно-каральна система в Україні 1917-1953 : Суспільно-політичний та історико-правовий аналіз : У 2 кн. / Іван Білас. – К. : Либідь, 1994. - Кн. 1. – К., 1994. – 428 с.
6. Ченцов В. В. Політичні репресії в Радянській Україні в 20-ті роки [Текст] : [монографія] / В. В. Ченцов ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України. – Вид. 2-ге. – Д. : АМСУ, 2010. – 479 с.
7. Дойков Ю. Красный террор. Россия. Украина. 1917–1924. / Юрий Дойков – Архангельск, 2008. – 680 с.
8. Галузевий Державний Архів Служби Безпеки України (далі – ГДА СБУ). – Ф. 13. – Спр. 437. – 34 арк.
9. ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 402. – 9 арк.
10. Отчет Екатеринославской губернской чрезвычайной комиссии с 1 января 1920 г. по 1 ноября 1921 г. / Центр по изучению документов и новейшей истории Украины ; Сост. В. В. Ченцов. – Днепропетровськ, 1994. – 236 с.
11. Реабілітовані історією. Київська область. Книга третя. – К. : Основа, 2011. – 984 с.
12. Центральний державний архів громадських об‘єднань України (далі – ЦДАГО України) – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 615. – 227 арк.
13. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 640. – 48 арк.
14. Справа ―Польської Організації Військової‖ в Україні. 1920-1938 рр. / Упоряд.: С. А. Кокін, Р. Ю. Подкур, О. С. Рубльов. – К. : Головна редколегія науково-документальної серії книг ―Реабілітовані історією‖, 2011. – 472 с.
15. ГДА СБУ. – Ф. 6. – Спр. 74221-ФП. – 103 арк.
16. ГДА СБУ. – Ф. 6. – Спр. ғ 68750-ФП. – 18 арк.
17. ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 253. – 21 арк.
18. ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 514. – 103 арк.
19. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 642. – 362 арк.
20. Відомості довідок про судимість, видані народним комісаріатом юстиції УСРР за 1919-1921 рр. – ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 345. – 280 с.
21. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 679. – 58 арк.
22. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 680. – 144 арк.
23. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 404. – 108 арк.
24. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 646. – 167 арк.
25. Яковлєва Л.В. Діяльність Постійної наради при РНК УСРР по боротьбі з бандитизмом у 1921-1923 рр. / Л.В. Яковлєва // Український історичний журнал. – 1991. – ғ8. – С. 42-53.
26. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 616. – 281 арк.
27. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 614. – 87 арк.
28. ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 260. – Т. 1. – 46 арк.
Published
2021-02-22
How to Cite
Danylenko , R. M. (2021). Soviet repressive policy in Ukraine in 1921. Zaporizhzhia Historical Review, 1(44), 189-194. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/959