The Home Ukrainian commission for prisoners of war and refugees: terms and legislative framework of creation (1919)

  • L. M. Zhvanko
Keywords: Ukrainian Commission on POWs and refugees, prisoners of war, refugees, The First World War

Abstract

In an article prepared for mostly unknown to the general public historical documents scientific analysis of military-political conditions and regulations governing the establishment of principles and activities of the Home Ukrainian Commission for prisoners and refugees – the central department of the Ukrainian SSR in solving complex problems, fl related to former prisoners of war and refugees of World War I.

References

1. Баберовскі Йорґ. Червоний терор. Історія сталінізму: монографія / Й. Баберовскі. – К. : К. І. С., 2007. – 248 с.
2. Белова И. Б. Вынужденные мигранты: беженцы и военнопленные Первой мировой войны в России. 1914 – 1925 гг. (По материалам центральных губерний Европейской России) : автореф. дис. на стоиск. науч. степени докт. ист. наук : спец. 07.00.02 ―Отечественная история‖ / И. Б. Белова. – Брянск, 2015. – 43 с.
3. Верстюк В. Ризький мирний договір 1921 р. і завершення боротьби за Українську Народну Республіку / В. Верстюк // Проблеми вивчення історії Української революції 1917–1921 років : Зб. наукових статей / Гол. ред. В. Ф. Верстюк. – Вип. 6. – К. : Інститут історії України НАН України, 2011. – С. 337 – 366.
4. Галас М. Государственно-институциональная и социальная адаптация репатриантов и реэвакуируемых беженцев в России в 1920-е гг. / М. Галас. Власть. – 2011 – ғ 4. – С. 104 – 108. / – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvenno-institutsionalnaya-i-sotsialnaya-adaptatsiya-repatriantov-i-reevakuiruemyhbezhentsev-v-rossii-v-1920-e-gg
5. Геллетлі Роберт. Лєнін, Сталін і Гітлер: доба соціальних катастроф: монографія / Роберт Геллетлі. – К. : Темпора, 211. – 664 с.
6. Гісем О. В. Дипломатичні відносини між Польщею та УСРР 1921-1923 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. іст. наук : спец. 07.00.02 – ―Всесвітня історія‖ / О. В. Гісем. – Київ, 2008. – 22 с.
7. Даниленко О. Військовополонені, інтерновані й біженці на території європейських країн як об‘єкт дипломатичних відносин (1919–1923 рр.) / О. Даниленко // Міжнародні зв‘язки України: наукові пошуки і знахідки. ‒ Вип. 20 : Міжвід. зб. наук. пр. на пошану д. і. н., проф. Віднянського Степана Васильовича // Інститут історії України; в.о. відп. редактора А. Ю. Мартинов. – К. : Інститут історії України НАН України, 2011. ‒ С. 196 – 213.
8. Декреты Советской власти. – М.: Гос. изд-во полит. литературы. – Т. II. 17 марта – 10 июля 1918 г. – 686 с.
9. Дорошко М. Окупація радянською Росією Наддніпрянської України у 1917 – 1920 роках. Як це було / М. Дорошко. // Україна ХХ століття: культура, ідеологія, політика : Зб. статей / відп. ред. В. Даниленко; редактори-упорядн. вип.: Л. Головата, К. Кебузинська. – Львів : Растр-7, 2015. – С. 44 – 54.
10. Жванко Любов. Влада і біженці Першої світової війни: еволюція стосунків на теренах Східної Європи (1914 – 1925) / Любов Жванко // Człowiek w Europie. Człowiek wobiec problemów XIX i XX wieku. Redakcja naukowa Macej Franz; Mariusy Kardas. – Toruń : Wyd-wo Adam Marszałek, 2011. – S. 115 – 133.
11. Жванко Л. М. До проблеми репатріації іноземних біженців з територій колишньої Російської імперії (1918 – 1925 рр.) / Л. М. Жванко // Київська старовина. – 2011. ‒ ғ 2. – С. 83 – 97.
12. Жванко Л. М. До проблеми формування системи соціального захисту біженців Першої світової війни в радянській Україні: мовою документів (1919 р.) / Л. М. Жванко // Гуржіївські історичні читання. : Зб. наук. пр. / Ред. кол. В. А. Смолій, О. І. Гуржій, А. Г. Морозов та ін. – Черкаси : вид. Чабаненко Ю. А., 2015. – Вип 10. – С. 53 – 55.
13. Засыпкин М. А. Организационно-правовые основы деятельности НКВД РСФСР по решению проблемы беженцев (1918 – 1923 гг.) : автореф. дис. на стоиск. науч. степени канд. юридич. наук : спец. 12.00.01. ―Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве‖ / М. А. Засыпкин. – Москва, 2008. – 29 с.
14. Киржниц А. Беженство / А. Киржниц // Большая советская энциклопедия. – М. : Акционерное общество ―Советская Энциклопедия‖, 1927. – Том пятый. – С. 176 – 178.
15. Лахарева Н. В. Судьба беженцев Первой мировой войны в Советской России: 1918 – 1925 гг. (На примере Курской губ.) : автореф. дис. на стоиск. науч. степени канд. ист. наук : спец. 07.00.02. ―Отечественная история‖ / Н. В. Лахарева. – Курск, 1999. – 28 с.
16. Лахарева Н. В. Ревакуация беженцев Первой мировой войны с территории Курской губернии (1918 – 1925) : монография / Н. В. Лахарева. – Курск : Б. и., 1999. – 204 с.
17. Лупандін О. Українсько-російські відносини (кінець 1918 – початок 1919 рр.): дипломатичний аспект / О. Лупандін. // Проблеми вивчення історії Української революції 1917–1921 років: зб. наукових статей / Гол. ред. В. Ф. Верстюк. – Вип. 10. – К. : Інститут історії України НАН України, 2014. – С. 152 – 171.
18. Мусял Б. Політика більшовицької Росії щодо України в 1917–1922 рр. / Б. Мусял // Україна між самовизначенням та окупацією: 1917–1922 роки ; пер. з нім. В. Кам‘янець; наук. ред. Р. Пиріг. – К. : Ніка-Центр, 2015. – С.415 – 429.
19. Окіпнюк В. Діяльність місії Польського Товариства Червоного Хреста в Україні у листопаді 1919 р. ‒ квітні 1920 р. / В. Окіпнюк // Міжнародні зв‘язки України: наукові пошуки і знахідки. ‒ Вип. 20 : Міжвід. зб. наук. пр. на пошану д. і. н., проф. Віднянського Степана Васильовича // Інститут історії України; в.о. відп. редактора А. Ю. Мартинов. – К. : Інститут історії України НАН України, 2011. ‒ С. 183 – 195.
20. Попович М. Червоне століття : монографія / М. Попович. – К.: АртЕк, 2007. – 888 с.
21. Поршнева О. С. Крестьяне, рабочие и солдаты России накануне и в годы Первой мировой войны : монографія / О. С. Поршнева. – М. : РОССПЕН, 2004. – 368 с.
22. Соловйова В. В. З історії дипломатичних відносин Директорії УНР і радянської РСФРР у 1919 р. / В. В. Соловйова // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. [Ел. ресурс] – Вип. ІІІ: Міжнародні відносини і проблеми державного будівництва в країнах Європи і Америки. – Бердянськ; Запоріжжя. – 1998. – Режим доступу: http://istznu.org/dc/file.php?host_id=1&path=/page/issues/3/./soloviova.pdf.
23. Социальное обеспечение. – 1919. – ғ 1.
24. Утгофф В. С. Реэвакуация белорусских беженцев Первой мировой войны (начальный этап): структуры, формы, организация / В. С. Утгофф // Источник. Историк. История : Сб. науч. работ. – СПб: Изд-во Европейского ун-та в СанктПетербурге, 2002. – С. 396–413.
25. Шарпатий В. Соціальне забезпечення сімей червоноармійців, ―жертв контрреволюції‖ та біженців в Україні (1919–1922 рр.) : історичний аспект / В. Шарпатий. // Питання історії України. – Чернівці: Б. в., 2004. – Том 7. – С. 47–53.
26. Шарпатий В. Г. Становлення та функціонування системи соціального забезпечення в Українській РСР в 1920–30-х рр.: історичний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. іст. наук : спец. 07.00.01 ―Історія України‖ / В. Г. Шарпатий. – Чернівці, 2007. – 43 с.
Published
2021-02-22
How to Cite
Zhvanko , L. M. (2021). The Home Ukrainian commission for prisoners of war and refugees: terms and legislative framework of creation (1919). Zaporizhzhia Historical Review, 1(44), 143-148. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/949