Trade Union’s staff in the political measurement of the «Thaw»

  • Viktor Dokashenko Gorlivka Institute of Foreign Languages of Donbas State Pedagogical University
Keywords: trade unions, Communist Party of the Soviet Union, trade unions’ competences, political measurement

Abstract

The political aspect of the trade unions’ staff administration is studied by the author as the most important part of the Communist Party of the Soviet Union’s personnel activities. It is proved the interdependence between the increase in the number of the trade unions’ competences and the development of the trade union personnel’s political potential. It is determined that the basis for these processes was their recognition of the leading and guiding force of the ruling party. The main political task of the trade unions was not the situational support of the authorities that had taken place on the part of the party’s cadres, but the confirmation of the correctness of the developed by the party the Thaw’s methodological foundations at the stage of their practical implementation.

References

1. Цвих В. Ф. Профспілки і громадянське суспільство: теорія, методологія, практика / В. Ф. Цвих. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2002. – 376 с.
2. Тупиця О. М. Профспілки в політичній системі сучасного суспільства: виміри функціонування. Монографія / О. М. Тупиця. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетровського національного університету, 2008. – 352 с.
3. Докашенко В. М. Профспілкове членство у політичному вимірі (середина 50-х – середина 60-х рр.) / Віктор Миколайович Докашенко // Історичні та політологічні дослідження. Науковий журнал. – Донецьк : Вид-во Донецького національного університету, 2006. – № 2 (24). – С. 158–166; Докашенко В. М. Первинні профспілкові організації в контексті політичних завдань «відлиги» / Віктор Миколайович Докашенко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Історичні науки : збірник наукових праць / За ред. проф. Миколи Шитюка. – № 1 (43), червень 2017. – Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2017. – С. 31–42.
4. Устав профессиональных союзов СССР. Утверждён ХІ съездом профсоюзов СССР 15 июня 1954 г. – М. : Профиздат, 1955. – 31 с.
5. Інформація Центральному Комітету Комуністичної партії України про кількість профспілкових органів та охоплення трудящих профспілковим членством // Центральний державний архів органів державної влади та управління України (Далі: ЦДАВО України), ф. 2605, оп. 8, спр. 1716.
6. О расширении прав республиканских, краевых, областных, дорожных, бассейновых, территориальных, фабрично-заводских и местных комитетов профсоюзов. Постановление Президиума Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов от 27 апреля 1956 года, протокол № 6, пункт 3 // Бюллетень Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов. – 1956 май. – № 9. – С. 1–3.
7. Штати платного профсоюзного аппарата областных советов, областных, дорожных, групповых, городских, районных, фабрично-заводских комитетов профсоюзов … // ЦДАВО України, ф. 2605, оп. 8, спр. 1716.
8. Докашенко В. М. Адміністративний ресурс «відлиги» (мета та засоби використання) / Віктор Миколайович Докашенко // Проблеми історії України: факти судження, пошуки : Збірник наукових праць. Інститут історії НАН України. – К. : Інститут історії НАН України, 2002. – С. 209–216.
9. Шепилов Д. Т. Воспоминания / Дмитрий Трофимович Шепилов. Воспоминания // Вопросы истории. Научный исторический журнал. – М., 1998. – № 9. – С. 3–32.
10. Стенограма наради перших секретарів обласних комітетів партії і голів облвиконкомів // Центральний державний архів громадських об’єднань України (ЦДАГО України), ф. 1, оп. 24, спр. 4570.
11. Про проведення звітів і виборів у профспілкових організаціях Української РСР. Постанова Секретаріату ЦК Компартії України 13 грудня 1957 р. // ЦДАГО України, ф. 1, оп. 8, спр. 2457.
12. О кадрах профсоюзных работников с 1958 г. по июль 1958 г. Докладная записка в ЦК Компартии Украины // Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України), ф. 2605, оп. 8, спр. 1716.
13. О работе профессиональных союзов СССР. Постановление Пленума ЦК КПСС 16–17 декабря 1957 г. // Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898–1986). – Т. 9. – 1956–1960. – 9-е изд., доп. и испр. – М. : Политиздат, 1986. – С. 213–228.
14. Статут професійних спілок СРСР. Затверджений ХІІ з’їздом профспілок СРСР 27 березня 1959 року. – К : Держполітвидав, 1959. – 47 с.
15. Статут професійних спілок СРСР. Затверджений ХІІІ з’їздом профспілок СРСР 1 листопада 1963 р. – К. : Політвидав України, 1964. – 49 с.
16. Конституция Союза Советских Социалистических республик. Проект. 1964 год. // Пыжиков Александр. Хрущевская оттепель / Александр Владимирович Пыжиков. Хрущёвская «оттепель». – М. : Олма-Пресс, 2002. – С. 401–458.
17. Складено за результатами підрахунків здійсненними за: Устав профессиональных союзов СССР. Утверждён Х съездом профсоюзов СССР (19–27 апреля 1949 г.). – М. : Профиздат, 1952. – 32 с.; Устав профессиональных союзов СССР. Утверждён ХІ съездом профсоюзов СССР 15 июня 1954 г. – М. : Профиздат, 1955. – 31 с.; Статут професійних спілок СРСР. Затверджений ХІІ з’їздом профспілок СРСР 27 березня 1959 року. – К. : Держполітвидав, 1959. – 47 с.; Статут професійних спілок СРСР. Затверджений ХІІІ з’їздом профспілок СРСР 1 листопада 1963 р. – К. : Політвидав України, 1964. – 49 с.
18. Стенограмма съезда профсоюзов СССР. 14–16 мая 1958 г. // ЦДАВО України, ф. 2605, оп. 8, спр. 1630.
19. Штати платного профсоюзного аппарата областных советов, областных, дорожных, групповых, городских, районных, фабрично-заводских комитетов профсоюзов … // ЦДАВО України, ф. 2605, оп. 8, спр. 1716.
20. Показники середніх заробітних плат по Україні [Електронний ресурс]. URL https://pensia.ua/ua/baza-znan/pensiyna-enciklopedia/item/485po kaznyky-serednikh-zarobitnykh-plat-po-ukraini (дата звернення 05.09.2017).
21. Устав Коммунистической партии Советского Союза с поправками и дополнениями ХІХ съезда КПСС. 5–14 октября 1952 г. // КПСС в резолюциях. – Т. 10. – С. 285–301.
22. Задачи Коммунистической партии Украины по выполнению решений июньского Пленума Центрального Комитета КПСС. Постановление Пленума ЦК Компартии Украины 14–15 июля 1959 г. // Коммунистическая партия Украины в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. – Том второй. – 1941–1976. – К. : Политиздат Украины, 1977. – С. 674–690.
23. Материалы к выступлению на семинаре-совещании в ВЦСПС 16–23 августа 1962 г. // (ЦДАГО України), ф. 1, оп. 8, спр. 3250, арк. 1–37.
24. Устав Коммунистической партии Советского Союза. Принят ХХІІ съездом Коммунистической партии Советского Союза 17–31 октября 1962 г. // КПСС в резолюциях… – Т. 10. – С. 185–204.
25. Материалы к выступлению на семинаре-совещании в ВЦСПС 16–23 августа 1962 г. // ЦДАГО України, ф. 1, оп. 8, спр. 3250, арк. 1–37.
26. Организационная работа профсоюзов. Учебное пособие / Под общей редакцией И. И. Чангли. – М. : Профиздат, 1988. – 224 с.
27. Звіти та вибори в 1955 р. Статистичний звіт // ЦДАВО України, ф. 2605, оп. 8, спр. 908; Звіти та вибори в 1963 р. Статистичний звіт // ЦДАВО України, ф. 2605, оп. 8, спр. 2471.
28. Ленин В. И. Как организовать соревнование / Владимир Ильич Ленин // Полн. собр. соч. – Т. 35. – С. 195–205.
29. V Пленум Украинского республиканского совета профессиональных союзов. 8 червня 1960 р. // ЦДАВО України, оп. 8, спр. 2392.
30. ІV Пленум Української республіканської ради професійних спілок. 23–24 лютого 1959 р. // ЦДАВО України, оп. 8, спр. 1949.
31. Довідка про підбір та розстановку керівних профспілкових кадрів у Запорізькій області // ЦДАВО України, ф. 2605, оп. 8, спр. 1436.
32. Протокол засідання Президії Сталінської обласної ради професійних спілок. 16 вересня 1957 р. // Донецький обласний державний архів (ДОДА), ф.920, оп.2, спр. 273; Протокол засідання Президії Сталінської обласної ради професійних спілок. 3 березня 1960 р. // ДОДА, ф. 920, оп. 2, спр. 504.
33. Постанова Президії Української республіканської спілки. 30 серпня 1961 р. // ЦДАВО України, ф. 2605, оп. 8, спр. 3238.
Published
2018-12-19
How to Cite
Dokashenko, V. (2018). Trade Union’s staff in the political measurement of the «Thaw». Zaporizhzhia Historical Review, 1(50), 203-214. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/92