Establishment and principal activities of Podilsk county in early twentieth century

  • O. S. Yurchenko
Keywords: self-government, decree, reform, province, county

Abstract

An important role in the formation of development civil society takes self-governing communities and this is a pledge in developing not only of individual regions, but the state in general. Based on archival materials preconditions of forming of rural territories which are researched in Podolsk province in the early twentieth century, are described the main activities, significance and results of Podolsk rural bodies in the region.

References

1. Моісеєва Т. М. Земська реформа та соціальна діяльність земств [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.uk.xlibx.com.
2. Центральний державний архів вищих органів влади і управляння України (далі ЦДАВО) – Ф. 9. – Оп. 1. – Спр. 85. – Арк. 2.
3. ЦДАВО – Ф. 9. – Оп. 1. – Спр. 19. – Арк. 3.
4. ЦДАВО – Ф. 9. – Оп. 1. – Спр. 13. – Арк. 1.
5. ЦДАВО – Ф. 538. – Оп. 1. – Спр. 119. – Арк. 11.
6. ЦДАВО – Ф. 538. – Оп. 1. – Спр. 23. – Арк. 13.
7. ЦДАВО – Ф. 543. – Оп. 1. – Спр. 12. – Арк. 5.
8. ЦДАВО – Ф. 1092. – Оп. 2. – Спр. 182. – Арк. 49.
9. Елина О. Ю. От царских садов до советских полей: история с.-х. опытных учреждений ХVIII – 20-е годы ХХ в.: в 2 т. / О.Ю. Елина; Рос. акад. наук; Ин-т истории естествознаня и техники им. С. И. Вавилова. – М., 2008. – Т. 1. – 480 с.
10. Центральний історичний архів України у м. Києві – Ф. 442. – Оп. 656. – Спр. 1932. – Арк. 46.
11. Сесак І. В. З історії діяльності земських установ Поділяя в галузі народної освіти (1904-1920 pp.) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://museum.vn.ua
12. Отчет по отделу народного образования за 1912 год. – Каменец-Подольск, 1913. – С. 4.
13. Отчет по отделу народного образования за 1914 год. – Константиноград. – С. 84-85.
14. Экономическая жизнь Подолии. – 1915. – ғ 11. – С. 50.
15. Отчет попечителя Киевского учебного округа о состоянии учебных заведений округа за 1912 год: Отдел 8. – К.,1913. – С. 8.
16. Дровозюк Л. М. Діяльність Вінницького повітового земства в галузі освіти (1914-1917 рр.) // Тези доповідей Х Вінницької обласної історико-краєзнавчої конференції. – Вінниця. – 1991. – С. 56-57.
17. Лациба В. Земська медицина на Поділлі на початку хх століття // Тези доповідей ХVІІІ Вінницької обласної історикокраєзнавчої конференції. – Вінниця. – 1998. – С. 43-44.
18. Сборник сведений о сельскохозяйственных учреждениях России: по данным анкеты 1910 г. / ГУЗиЗ; департамент Земледелия. – СПб.: Типолитогр. М. П. Фроловой, 1911. – 394 с.
19. Список сельскохозяйственных обществ и контрольных учреждений к 1 января 1915 г. / М-во земледелия. – Петроград, 1915. – 250 с.
20. Корзун О. В. Діяльність земств по становлення та розвитку сільськогосподарської дослідної справи у Подільській губернії в кінці ХІХ – на початку ХХ століття. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.uk.xlibx.com.
21. Завальнюк О. М. Земства Поділля в добу Української революції 1917-1920 рр.. / О. М. Завальнюк, В. Б. Стецюк. – Кам‘янець-Подільський: Аксіома, 2009. – 220 с.
22. Соломонова Т. Р. Видавнича діяльність Подільського земства 1904-1920 рр.. // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Вип. ІV. Серія: Історія: Збірник наукових праць. / За заг. ред. проф. П. С. Григорчука. – Вінниця, 2002. – С. 51-54.
Published
2020-12-01
How to Cite
Yurchenko , O. S. (2020). Establishment and principal activities of Podilsk county in early twentieth century. Zaporizhzhia Historical Review, 1(44), 107-111. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/886