V. Tarnowsky jr. and T. G. Shevchenko: some materials of the history of friendship

  • A. V. Klepak
Keywords: the history of relations, epistolary, historical and cultural heritage, T. Shevchenko, Tarnovskys family

Abstract

This article is the exploration of relationships between two famous figures the cultural and socio-political life of Ukraine ХІХ century – Tarnovsky Jr. and T. Shevchenko. The proposed research perspective is motivated by the interest in knowing the inner world of two countrymen, whose friendship gave an inspiration for their life and work.

References

1. Синельник І. C. В. В. Тарновський та його колекція українських старожитностей / І. C. Синельник // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії і методики. – К.: НАН України, Ін-т історії України, 2004. – Чис. 11(2). – С. 279–292.
2. Слабошпицький М. Ф. Українські меценати: Нариси з історії української культури / М. Ф. Слабошпицький. – [2-ге вид., стер.]. – К.: Вид-во М. П. Коць і Ярославів Вал, 2006. – 416 с.: іл.
3. Судак В. О. До історії збирання образотворчої Шевченкіани Василем Тарновським / В. О. Судак // Скарбниця української культури: [зб. наук. праць]. – Чернігів: Сіверянська думка, 2002. – Вип. 3. – С. 52–56.
4. Тарахан-Береза З. П. Василь Тарновський та пам‘ятник-хрест на Шевченковій могилі / З. П. Тарахан-Береза // Родовід: АТ ―КоДр‖. – 1996. – ғ 14. – С. 65–75.
5. Сергієнко Г. Я. Діяльність Т. Ґ. Шевченка у Київській археографічній комісії (1845-1847 рр.) / Г. Я. Сергієнко // УІЖ. – ғ 3. – 1991. – С. 45.
6. Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: хроніка його життя / [упоряд.В. Л. Смілянська]. – К.: Дніпро, 1991. – С. 160.
7. Листи Шевченка. До Гр. Ст. Тарновського // Основа. – 1862. – ғ5. – травень. – С. 5–6.
8. Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України, ф. 136, оп. 1, спр. 2, арк. 596–597.
10. Качанівка. Альбом автографів / [упоряд. С. О. Половнікова]. – К.: Темпора, Майстерня Книги, 2010. – С. 102.
11. В. В. Тарновский Мелочи из жизни Шевченка // Киевская старина. – 1897. – ғ2. – февраль. – Т. LVI. – С. 32. – (Документы, известия и заметки).
12. Дорошкевич О. Шевченко в приватному листуванні: [Електронний ресурс] / О. Дорошкевич // Записки історичнофілологічного відділу УАН. – 1926. – Кн. 7-8. – С. 375. – Режим доступу: http://izbornyk.org.ua/shevchenko/doroshk.htm
13. Письма П. А. Кулиша к Шевченку (1857-1860) // Киевская старина. – 1898. – ғ2. – февраль. – Т. LX. – С. 232;
14. Шевченко Т. Г. Зібрання творів: у 12 т. / [ред. М. Г. Жулинський та ін.]. – К.: Наукова думка, 2001. – Т. 5: Щоденник. Автобіографія. Статті. Археологічні нотатки. ―Букварь южнорусский‖. Записи народної творчості. – К.: Наукова думка, 2003. – С. 141.
15. Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України, ф. 506, оп. 1, спр. 26, арк. 244.
16. Листи до Тараса Шевченка / [ред. В. С. Бородін]. – К.: Наукова думка, 1993. – С. 166
17. Листи Вказана праця. – С. 182–183.
18. Пономарев С. Восем писем Тараса Григорьевича Шевченка к разным лицам / С. Понамарев // Киевская старина. – 1883. – ғ 2. – февраль. – Т. V. – С. 408.
19. Дорошкевич О. Вказана праця. – С. 377–378.
20. Тарахан-Береза З. П. Вказана праця. – С. 66.
21. Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Ф. 279. – Шифр 248. – 28 арк.
22. Шугуров Н. В. Каталог предметов малорусской старины и редкостей коллекции В. В. Тарновскаго‖ (Випуск І. Шевченко) / Н. В. Шугуров // Киевская старина. – 1893. – ғ 6. – Т. 41. – июнь. – С. 531–536. – (Библиогрфия).
Published
2020-12-01
How to Cite
Klepak , A. V. (2020). V. Tarnowsky jr. and T. G. Shevchenko: some materials of the history of friendship. Zaporizhzhia Historical Review, 1(44), 90-94. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/882