Economic targets of the Right Bank nobility in the conditions of market relations (40–80-ies of XIX century)

  • I. D. Fytsyk
Keywords: market relations, the industrial revolution, the nobility, Right-Bank Ukraine, the Russian Empire, Rech Pospolita

Abstract

The article deals with the economic targets of the Right Bank nobility as a leading wealthy layer of the Upper Dnieper Ukraine in terms of market relations (40–80-ies of XIX century). It was established that after the annexation by the Russian Empire Ukrainian territory as a result of the third partition of Rech Pospolita and the average rich Polish nobility retained its political and economic influence and significant land holdings. That is why the formation and development of capitalist relations in the XIX century, economic modernization and the introduction of technical advances in the agricultural sector is due precisely to the activities of the Polish magnaterii which was the socio-economic force that determine the progress of industrial production, played a major role in the development of a network of different forms of internal and external trade.

References

1. Бовуа Д. Битва за землю в Україні 1863 – 1914 : Поляки в соціо-етнічних конфліктах / Переклад на українську Зої Борисюк / Д. Бовуа. – Київ : Критика, 1998. – 334с.
2. Бовуа Д. Гордиев узел Российской империи: Власть, шляхта и народ на Правобережной Украине (1793 – 1914) / Авторизованный перевод с французского Марии Крисань / Д. Бовуа. – М. : Новое литературное обозрение, 2011. – 1008 с.
3. Бовуа Д. Російська влада і польська шляхта в Україні 1793 – 1830 рр. / Переклад з французької Зої Борисюк / Д. Бовуа – Львів : Кальварія, 2007. – 296 с.
4. Бовуа Д. Шляхтич, кріпак і ревізор. Польська шляхта між царизмом та українськими масами (1831 – 1863) / Д. Бовуа. – К., 1996.
5. Каппелер Андреас. Росія як поліетнічна імперія. Виникнення. Історія. Розпад / перекл. з нім. Х. Назаркевич, анук. ред. М. Крикун / Андреас Каппелер. – Львів : Вид-во Українського Католицького Університетуту, 2005. – 363 с.
6. Лазанська Т. Історія підприємництва в Україні (на матеріалах торгово-промислової статистики XIX ст.) / Т. Лазанська. – К. : Інститут історії України HAH України, 1999. – 266 с.
7. Зашкільняк Леонід Опанасович, Крикун Микола Григорович. Історія Польщі: Від найдавніших часів до наших днів / Леонід Опанасович Зашкільняк, Микола Григорович Крикун. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2002. – 752 с.
8. Калакура О.Я. Поляки в етнополітичних процесах на землях України у ХХ столітті / О.Я. Калакура. – К. : Знання України, 2007. – 508 с.
9. Бармак М.В. Формування владних інституцій Російської імперії на Правобережній Україні (кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.) / М. В. Бармак. – Тернопіль : Видавництво Астон, 2007. – 512 с.
10. Шандра В. С. Адміністративні установи Правобережної України кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. в російському законодавстві: джерелознавчий аналітичний огляд / В. С. Шандра. – К., 1998. – 75 с.
11. Шандра В. С. Генерал-губернаторства в Україні: ХІХ – початок ХХ ст. / В. С. Шандра. – К., 2005. – 427 с.
12. Шандра В. С. Про призначення адміністративно-територіальних реформ у Російській імперії / В. С. Шандра // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – Випуск ХІІ. – Київ : НАН, Інститут історії України, 2006. – С. 24 – 38.
13. Войтенко Ю. М. Становище шляхти на Правобережній Україні за правління Олександра І (1801 – 1825 рр.) / Ю. М. Войтенко // Наукові записки з української історії : Збірник наукових статей. – Вип. 18. – Тернопіль : Видавництво ―Астон‖, 2006. – С. 41 – 45.
14. Кривошея І. Графи Потоцькі: сторінки історії тульчинської лінії. – Умань: РВЦ ―Софія‖, 2006. – С. 8 – 9.
15. Кривошея І. І. Польські аристократи Потоцькі (герб ―Пилява‖) в дзеркалі щоденників та мемуарів російської еліти / І. І. Кривошея // Гілея (науковий вісник) : Зб. наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К., 2009. – Вип.25. – С. 7 – 19.
16. Кривошея І. І., Кривошея Ір. І. До питання про інкорпорацію та юридичну легітимацію шляхти Правобережної України в Російській імперії (кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.) / І. І. Кривошея, Ір. І. Кривошея // Південний архів: Збірник наукових праць. Історичні науки. – Випуск 16. – Херсон : Видавництво ХДУ, 2004. – С. 82 – 91.
17. Щербак Н. О. Національне питання в політиці царизму на Правобережній Україні (кінець ХVІІІ – початок ХХ століття): Монографія / Н. О. Щербак. – К. : ПЦ ―Ризографіка‖, 2005. – 616 с.
18. Чернецький Є. Правобережна шляхта за російського панування (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.). Джерела, структура стану, роди / Є. Чернецький. – Біла Церква : Вид. О.В. Пшонківський, 2007. – 176 с.
19. Чернецький Є. Шляхта Правобережної України в кін. ХVIII – І пол. XIX ст. / Є. Чернецький // Генеалогічні записки Українського геральдичного товариства. – Вип. 1. – Біла Церква, 2001. – С. 25 – 47.
20. Казначеєва Л. М. Волинське дворянське зібрання (1796 – 1917): функції, структура, участь у системі органів влади / Автореф. дис. … канд. іст. наук: спец. 07.00.01. ―Історія України‖ / Л. М. Казначеєва. – К., 2008. – 19 с.
21. Барвінок О.В. Дворяни Подільської губернії в органах державного управління та станового самоврядування регіону (1893 – 1917 рр.) / О. В. Барвінок / Автореф. дис. … канд. іст. наук: спец. 07.00.01. ―Історія України‖ / О. В. Барвінок. – Миколаїв, 2014. – 19 с.
22. Гордуновський О. Поміщицьке землеволодіння на Правобережній Україні у правовому полі Російської імперії (кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст.) / О. Гордуновський // Історія України. – 1999. – ғ 35 – С. 5.
23. Гуржій О.І. Шляхта, шляхетство / О.І. Гуржій [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Shliakhta
24. Литвин В.М. Історія України [Промисловий переворот у Наддніпрянській Україні] / В.М. Литвин [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://westudents.com.ua/glavy/29898-promisloviy-perevorot-u-naddnpryansky-ukran.html
25. Магочій П.-Р. Україна. Історія її земель та народів / Павло-Роберт Магочій. – Ужгород : Вид-во В. Подяка, 2012. – 794 с.
26. Павлюк В.В. Магнатерія Волині в умовах розвитку ринкових відносин у другій половині XIX ст. / В.В. Павлюк // Укр. іст. журн. – 2000. – ғ1. – С. 102 – 108.
27. Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2 т. Т. 2. Від середини ХVІІІ століття до 1923 року. – 4-те вид., стереотип / Н. Полонська-Василенко. – К. : Либідь, 2002. – 608 с.
28. Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2 т. Т. 2. Від середини ХVІІІ століття до 1923 року. – 4-те вид., стереотип / Н. Полонська-Василенко. – К. : Либідь, 2002. – 608 с.
29. Сільське господарство в першій половині 19-го століття [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://agroprod.biz/2013/08/07/silske-hospodarstvo-v-pershij-polovyni-19-ho-stolittya/
30. Бовуа Д. Гордиев узел Российской империи: Власть, шляхта и народ на Правобережной Украине (1793 – 1914) / Авторизованный перевод с французского Марии Крисань / Д. Бовуа. – М. : Новое литературное обозрение, 2011. – 1008 с.
31. Сільське господарство в першій половині 19-го століття [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://agroprod.biz/2013/08/07/silske-hospodarstvo-v-pershij-polovyni-19-ho-stolittya/
32. Литвин В.М. Історія України [Промисловий переворот у Наддніпрянській Україні] / В.М. Литвин [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://westudents.com.ua/glavy/29898-promisloviy-perevorot-u-naddnpryansky-ukran.html
33. Литвин В.М. Історія України [Промисловий переворот у Наддніпрянській Україні] / В.М. Литвин [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://westudents.com.ua/glavy/29898-promisloviy-perevorot-u-naddnpryansky-ukran.html
34. Сільське господарство в першій половині 19-го століття [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://agroprod.biz/2013/08/07/silske-hospodarstvo-v-pershij-polovyni-19-ho-stolittya/
35. Сільське господарство в першій половині 19-го століття [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://agroprod.biz/2013/08/07/silske-hospodarstvo-v-pershij-polovyni-19-ho-stolittya/
36. Економічний розвиток українських земель у другій половині ХVІ – першій половині ХІХ століття [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://textbooks.net.ua/content/view/2511/19/
37. Бовуа Д. Гордиев узел Российской империи: Власть, шляхта и народ на Правобережной Украине (1793 – 1914) / Авторизованный перевод с французского Марии Крисань / Д. Бовуа. – М. : Новое литературное обозрение, 2011. – 1008 с.
38. Бовуа Д. Гордиев узел Российской империи: Власть, шляхта и народ на Правобережной Украине (1793 – 1914) / Авторизованный перевод с французского Марии Крисань / Д. Бовуа. – М. : Новое литературное обозрение, 2011. – 1008 с.
39. Економічний розвиток українських земель у другій половині ХVІ – першій половині ХІХ століття [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://textbooks.net.ua/content/view/2511/19/
40. Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2 т. Т. 2. Від середини ХVІІІ століття до 1923 року. – 4-те вид., стереотип / Н. Полонська-Василенко. – К. : Либідь, 2002. – 608 с.
41. Бовуа Д. Гордиев узел Российской империи: Власть, шляхта и народ на Правобережной Украине (1793 – 1914) / Авторизованный перевод с французского Марии Крисань / Д. Бовуа. – М. : Новое литературное обозрение, 2011. – 1008 с.
42. Бовуа Д. Гордиев узел Российской империи: Власть, шляхта и народ на Правобережной Украине (1793 – 1914) / Авторизованный перевод с французского Марии Крисань / Д. Бовуа. – М. : Новое литературное обозрение, 2011. – 1008 с.
43. Бовуа Д. Гордиев узел Российской империи: Власть, шляхта и народ на Правобережной Украине (1793 – 1914) / Авторизованный перевод с французского Марии Крисань / Д. Бовуа. – М. : Новое литературное обозрение, 2011. – 1008 с.
44. Павлюк В.В. Магнатерія Волині в умовах розвитку ринкових відносин у другій половині XIX ст. / В.В. Павлюк // Укр. іст. журн. – 2000. – ғ1. – С. 102 – 108.
45. Павлюк В.В. Магнатерія Волині в умовах розвитку ринкових відносин у другій половині XIX ст. / В.В. Павлюк // Укр. іст. журн. – 2000. – ғ1. – С. 102 – 108.
46. Зашкільняк Леонід Опанасович, Крикун Микола Григорович. Історія Польщі: Від найдавніших часів до наших днів / Леонід Опанасович Зашкільняк, Микола Григорович Крикун. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2002. – 752 с.
47. Павлюк В.В. Магнатерія Волині в умовах розвитку ринкових відносин у другій половині XIX ст. / В.В. Павлюк // Укр. іст. журн. – 2000. – ғ1. – С. 102 – 108.
48. Бовуа Д. Гордиев узел Российской империи: Власть, шляхта и народ на Правобережной Украине (1793 – 1914) / Перевод с французского Марии Крисань / Д. Бовуа. – М. : Новое литературное обозрение, 2011. – 1008 с.
49. Економічний розвиток українських земель у другій половині ХVІ – першій половині ХІХ століття [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://textbooks.net.ua/content/view/2511/19/
50. Економічний розвиток України в II половині XVII – на початку XX ст. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lubbook.net/book_269_glava_24_Tema_6._Ekonom%D1%96chnijj_rozvito.html
51. Павлюк В.В. Магнатерія Волині в умовах розвитку ринкових відносин у другій половині XIX ст. / В.В. Павлюк // Укр. іст. журн. – 2000. – ғ1. – С. 102 – 108.
52. Павлюк В.В. Магнатерія Волині в умовах розвитку ринкових відносин у другій половині XIX ст. / В.В. Павлюк // Укр. іст. журн. – 2000. – ғ1. – С. 102 – 108.
53. Павлюк В.В. Магнатерія Волині в умовах розвитку ринкових відносин у другій половині XIX ст. / В.В. Павлюк // Укр. іст. журн. – 2000. – ғ1. – С. 102 – 108.
Published
2020-12-01
How to Cite
Fytsyk , I. D. (2020). Economic targets of the Right Bank nobility in the conditions of market relations (40–80-ies of XIX century). Zaporizhzhia Historical Review, 1(44), 80-86. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/880