Place of two fights the Cossacks and Tatars near Ochakov (in 1690 and 1691).

  • I. V. Saроzhnykov
Keywords: Tylihul lyman, Hadzhibey, Ochakov, Crimean Tatars, Ukrainian Cossacks

Abstract

The article is devoted to the localization locality “Peresyp” and “Domnine” (“Duminy Krynicy”) in the northern Black Sea coast, in the vicinity of which in 1690 and 1691 respectively were two clashes between the Ukrainian Cossacks and Crimean Tatars. More important was the second one in which a detachment of Cossacks led by renowned Fastiv Colonel Semen Paliy. Although this fight was known for more than 100 years ago thanks to D. Yavornytsky, his place was still not certain. Based on a detailed analysis of the written sources and cartographic materials author has determined that these geographical objects placed in the way of Ochakov - Hadzhibey, between the mouth of the Tiligulskiy lyman and right bank of the Berezan river valley.

References

1. Эварницкий Д. И. Источники для истории запорожских казаков. / Д. И. Эварницкий. — Ч. І. — Владимир : Типолітографія Губернского правленія, 1903. — 1072 с.
2. Яворницький Д. І. Історія запорозьких козаків. / Д. І. Яворницький. — Т. ІІІ. — К. : Наукова думка, 1991. — 416 с.
3. Петрунь Ф. О. Качибей на старинных картах / Ф. О. Петрунь // Записки Одесского общества естествоиспытателей. – 1928. – Т. 44. – С. 191 – 198.
4. Гончарук Т. История Хаджибея (Одессы): 1415-1795: Попул. очерк. / Т. Г. Гончарук. — Одесса : Астропринт, 1997. — 88 с.
5. Сушинський Б. Козацькі вожді України. Історія України в образах її вождів та полководців XV-XIX ст. : Історичні ессе / Б. Сушинський. — Одеса : Альфа-Омега, ОКФА, 1998. — С. 688 с.
6. Чухліб Т. Семен Палій / Т. Чухліб // Історія України в особах: Козаччина. — К. : Україна, 2000. — С. 183 – 192.
7. Хаджибей – Одеса та українське козацтво (1415-1797 роки). / відп. ред. Сапожников І. В. — Одеса : ОКФА, 1999. — 400 с. (сер. ―Невичерпні джерела пам‘яті‖, Т. ІІІ).
8. Гончарук Т. Українське козацтво та Хаджибей (Одеса). Середина ХVІ ст. – 1794 р. : Популярний нарис та додані документи з друкованих джерел. / Т. Гончарук, С. Гуцалюк. — Одеса : без. вид-ва, 1998. — 67 с.
9. Історія Хаджибея (Одеси) в працях дослідників ХІХ-ХХ ст. Хрестоматія. / упор. Гончарук Т. Г. — Одеса: Екологія, 2015. ‒ 224 с.
10. Сапожников И. В. Новый архивный документ середины ХVI века по истории Северного Причерноморья и Кучубея – предшественника Одессы / И. В. Сапожников // Архів. Документ. Історія. Сучасність. — Одеса : Друк, 2001. — С. 176-186. (серія ―Праці ДАОО‖, Т. ІV).
11. Сапожников І. Нове письмове джерело середини ХVI століття з історії та археології Північного Причорномор‘я / І. Сапожников // Київська старовина. — 2002. – ғ 5. – С. 110 – 119.
12. Яворницький Д. Твори у 20 томах. / Д. Яворницький. — Т. 3. – Кн. 1. — Запоріжжя : Тандем-У, 2008. — 496 с.
13. Гончарук Т. Семен Палій на Пересипу / Т. Гончарук // Чорноморські новини. — 2012. — ғ 029 (21293). — 12 квітня.
14. Історія Хаджибея (Одеси) 1415-1795 рр. в документах. / ред. Гончарук Т. Г. — Одеса : Астропринт, 2000. — 372 с.
15. Czacki T. O litewskich i polskich prawach, o ich duchu, źródłach, związku i o rzeczach zawartych w pierwszym statucie dla Litwy 1529 roku wydanym. / T. Czacki. — T. 2. — Poznan : w novéj Ksiegarni J. Lukaszewisza, 1844. — 272, XV, XXIII p.
16. Петрунь Ф. О. Старовинні шляхи Одещини: Історично-топографічна довідка / Ф. О. Петрунь // Вісник Одеської комісії краєзнавства при Українській АН. / Секція соціяльно-історична. – 1929. – Ч. 4-5. – С. 32 – 43.
17. Загоровский Н. А. Лиманы Северного Причерноморья на картах прошлых столетий / Н. А. Загоровский // Вісник Одеської комісії краєзнавства при Українській АН. / Секція вивчення природних багатств. — 1929. – Ч. 4-5. — С. 37 – 50.
18. Боплан Г.Л. Опис України, кількох провінцій Королівства Польського, що тягнуться від кордонів Московії до границь Трансильванії, разом з їхніми звичаями, способом життя і ведення воєн. / Г. Л. де Боплан. — К.: Наукова думка, 1990. — 256 с.
19. Загоровский Н.А. Материалы к физико-географическому описанию лиманов северного Причерноморья / Н. А. Загоровский // Украинский бальнеологический сборник. – 1927. – Т. 2-3. – С. 117 – 127.
20. Волан Ф.П. Отчет относительно географического и топографического положения Провинции Озу или Едисан, обычно называемой Очаковская степь, служащий пояснением к картам и планам, снятым по высочайшему указанию / Ф. П. де Волан // Наследие Ф. П. Де-Волана: из истории порта, города, края. — Одесса : Астропринт, 2002. — C. 73 – 200.
21. Сапожников І. В. Хаджибей та Північне Причорномор‘я 1780-х років. / І. В. Сапожников. — Іллічівськ : Елтон-2, 1999. — 84 с.
22. Архів Коша Нової Запорозької Січі. Корпус документів: 1734-1775. – Т. 3. / упоряд. Гісцова Л.З. та ін. — К. : без. вид-ва, 2003. — 952 с.
23. Эварницкий Д. И. Источники для истории запорожских казаков. / Д. И. Эварницкий. — Ч. ІІ. — Владимир : Типолітографія Губернского правленія, 1903-а. — 2107, 122 с.
24. Якубова Т. А. Фортеця Очаків та військова діяльність гетьмана І. Мазепи / Т. А. Якубова // Наукові праці Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили. — 2004. — Т. 32. — Вип. 19. — С. 97 – 101.
25. Якубова Т. Північне Причорномор‘я в документах гетьмана І. Мазепи (XVII ст.) / Т. Якубова // Волинські історичні записки. — 2010. — Т. 4. — С. 90–96.
26. Станіславський В. Військо Запорозьке у воєнному протистоянні й мирних переговорах з Кримським ханством у світлі нових даних з документів Івана Мазепи 1691–1694 рр. / В. Станіславський // Гетьман Іван Мазепа: постать, оточення, епоха. — К. : Інститут історії України НАНУ, 2008. — С. 183 – 208.
27. Літопис Самовидця / упор. Дзира Я. І. — К. : Наукова думка, 1971. — 208 с.
28. Эвлия Челеби. Книга путешествия. / Челеби Эвлия. — Вып. 1: Земли Молдавии и Украины. — М. : Наука, 1961. — 338 с.
29. Броневский М. Описание Крыма (Tartariae Descriptio) / М. Броневский // Записки Одесского общества истории и древностей. — 1867. – Т. VI. – С. 333 – 367.
30. Листи Івана Мазепи. / упор. Станіславський В. — Т. І: 1687-1691. – К. : Інститут історії України НАНУ, 2002. — 480 с.
31. Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные Археографической комиссией. — Т. V. : 1633- 1699. — С.-Пб. : В типографии Эдуарда Прана, 1853. – 288, 7, 22 с.
32. Карта топографическая изображающая Область Озу или Землею Очаковскою, содержащаяся в следующих шести листах. Инженер-майор и кав.[алер] Деволант. Масштаб 10000 сажен или 20 версты в дюйме. / копировал инженерпрапорщик Александр Карпов // РДВІА. – Ф. 846. – Оп. 16. – Д. 20150.
33. Гидрографическая карта северных берегов Черного моря, означающая ныне состоящую границу между устьями рек Днепра и Днестра, на коей показана глубина, отмели и фарватер; в пользу судоходства по Днепру, Бугу, Днестру и вдоль по берегам моря, с показанием способа как иметь коммуникацию по Черному морю с городами и портами: Херсоном, Николаевым, Очаковым, Одессой и Овидиополем. Снята и промерена Черноморского гребного флота и инженерного корпуса офицерами, находящимися при строении крепостей южной границы по повелению вицеадмирала и кавалера де Рибаса. [прибл. 1794-1795]. / 1 арк. скл. з 3-х арк. М прибл. 1 : 130 000 // РДВІА. – Ф. 1331. – Оп. 1. – Д. 141.
34. Чертеж Гаджибейской бухты с означением по берегам оной ситуации полагаемой при городе Гаджибеи военной гавани, купеческой пристани и построенных в 1793-1794 годах укреплений. / М 300 саж. в дм // РДВІА. – Ф. 846. – Оп. 16. – Д. 23586.
Published
2020-12-01
How to Cite
Saроzhnykov I. V. (2020). Place of two fights the Cossacks and Tatars near Ochakov (in 1690 and 1691). Zaporizhzhia Historical Review, 1(44), 41-51. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/873