Number of inhabitants of L‟viv Land of Rus‟ Voivodship in the 16th century (based on fiscal sources).

  • B. V. Smereka
Keywords: kmets, lans, Voivodship, Rus, historical demography, historical geography, iscal sources

Abstract

Representativeness for demographic calculations was proven based on the analysis of different samples of fiscal documents of Polish Kingdom and Rzeczpospolita. It was emphasized that tax registers are the best material for general counting as these documents contain complete lists of towns and villages of the rated administrative units. The number of inhabitants of L‟viv Land of Rus‟ Voivodship by sources from 1532 to 1578 years was separately estimated. According to the last document, the number of inhabitants exceeded 85,000 people, and maybe reached the mark of 120 thousand people.

References

1. Капраль М. Демографія Львова XV – першої половини XVI ст. // Львів. Історичні нариси / Інститут українознавства ім. І. Крип‘якевича Національної академії наук України. – Львів, 1996. – C. 67-81.
2. Трегубова Т., Мих Р. Львів. Архітектурно-історичний нарис / Держкомітет по архітектурі та мистецтву при Держбуді СРСР. – Київ: Будівельник, 1989. – 280 с.
3. Kutrzeba S. Szos we Lwowie w początkach XV wieku // Przewodnik Naukowy і Literacki. – Lwów, 1900. – R. XXVIII. – S. 401-411.
4. Zubrzycki D. Kronika miasta Lwowa. – Lwów, 1844. – 512 s.
5. Pawiński A. Źródła dziejowe. T. 12. Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym. T. 1. Wielkopolska. – Warszawa, 1883. – 334 s.
6. Pawiński A. Źródła dziejowe. T. 13. Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym. T. 2. Wielkopolska. – Warszawa, 1883. – 318 s., XCVIII.
7. Pawiński A. Źródła dziejowe. T. 14. Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym. T. 3. Małopolska. – Warszawa, 1886. – 431 s.
8. Pawiński A. Źródła dziejowe. T. 15. Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym. T. 4. Małopolska. – Warszawa, 1886. – 589 s., C, 59a.
9. Pawiński A. Źródła dziejowe. T. 16. Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym. T. 5. Mazowsze. – Warszawa, 1895. – 420 s., XCIII.
10. Guldon Z. Zmiany areału uprawnego i zaludnienia w badaniach nad osadnictwem nowożytnym (W związku z pracą P. Szafrana) // Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. – Warszawa, 1962. – R. X. – ғ 3-4. – S. 653-661.
11. Szafran P. Osadnictwo historycznej Krajny w XVI-XVIII w. (1511-1772). – Gdańsk, 1961. – 249 s.
12. Gieysztorowa I. Źródła i szacunki w badaniach osadnictwa i demografii Polski XVI i XVIII w. // Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. – R. X . – 1962. – ғ. 3-4. – S. 575-593.
13. Жерела до істориї України-Руси / Під ред. М. Грушевського. – Львів, 1900. – Т. 3. – 496 c.
14. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (далі – AGAD). Archiwum Skarbu Koronnego (далі – ASK), Dz. I, sygn. 19, 916 k.
15. AGAD. ASK, Dz. I, sygn. 145, 91 k.
16. Lustracja województwa ruskiego 1661-1665. Cz. 2: Ziemia Lwowska / Wyd. Emilia i Kazimierz Arłamowscy. – Wrocław, 1974. – IX, 216 s.
17. AGAD. ASK, Dz. I, sygn. 17, 356 k.
18. AGAD. ASK, Dz. LVI, sygn. L-1/I, 140 k.
19. AGAD. ASK, Dz. LVI, sygn. L-1/II, 83 k.
20. Volumina Legum. Prawa, konstytucye y przywileie Królestwa Polskiego, Wielkiego Xięstwa Litewskiego y wszystkich prowincyi należących na walnych seymiech koronnych od Seymu Wiślickiego roku pańskiego 1347 aż do ostatniego Seymu uchwalone. – Petersburg, 1859. – T. 2. – 482 s., XIII.
21. Ворончук І. Населення Волині в XVI – першій половині XVII ст.: родина, домогосподарство, демографічні чинники / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – К., 2012. – 716 с.
22. Центральний державний історичний архів України у Львові. Ф. 418, оп. 1, спр. 11, 4 арк.
23. Jabłonowski A. Źródła dziejowe. T. 19. Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym. T. 8. Ziemie ruskie. Wołyń i Podole. – Warszawa, 1889. – 307 s., XLVI.
24. AGAD. ASK, Dzial I, sygn. 20, 663 k.
25. Jabłonowski A. Źródła dziejowe. T. 18, cz. 2. Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym. T. 7, cz. 2. Ziemie ruskie. Ruś Czerwona. – Warszawa, 1903. – V, 491 s., 33 s.
26. Jabłonowski A. Źródła dziejowe. T. 18, cz. 1. Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym. T. 7, cz. 1. Ziemie ruskie. Ruś Czerwona. – Warszawa, 1902. – 252 s., XLVII, XVIII, 72 s.
Published
2020-12-01
How to Cite
Smereka , B. V. (2020). Number of inhabitants of L‟viv Land of Rus‟ Voivodship in the 16th century (based on fiscal sources). Zaporizhzhia Historical Review, 1(44), 34-40. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/872