Victor Yanukovych’s regime in the Ukrainian science discourse

  • Vadym Denysenko Centre for the study of Russia and the occupied territories
Keywords: Viktor Yanukovych, political regime, Donetsk clan, oligarchy, mechanisms of power

Abstract

The article reveals the work of Ukrainian scientists in the study of Viktor Yanukovych’s regime of personal power. It is stated that the greatest contribution to the explanation of its nature and functioning mechanisms was made by Ukrainian political scientists Yurii Matsiievych, Mykola Mykhalchenko, Mariia Karmazina. The author pays attention to the peculiarities of sociological, historical and philosophical approaches to the research of power vertical in 2010-2014. The conclusion about the deficiency of empirical works against the background of powerful theoretical generalizations is drawn.

References

1. Михальченко М. Кланово-олігархічний режим: негативи і позитиви функціонування. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. 2010. № 5 (49). С. 83-94.
2. Михальченко Н., Андрущенко В. Украина разделенная в себе: от Леонидии к Виктории. Т.ІI. К.: ИПиЭНИ имени И. Ф. Кураса НАН Украины, 2012. 556 с.
3. Трансформація політичних інститутів України: проблеми теорії і практики / Авт. колектив: М. І. Михальченко (керівник) та ін. К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2016. 440 с.
4. Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник / За ред. М. Кармазіної. К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2012. 588 с.
5. Політичні партії України у парламентській виборчій кампанії 2012 року / Колективна монографія / За ред. М. С. Кармазіної. К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2013. 400 с.
6. Кармазіна М. С. Політичні ідентичності в сучасній Україні: міська громада Донецька. К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2016. 232 с.
7. Мацієвський Ю. У пастці гібридності: зигзаги трансформацій політичного режиму в Україні (1991-2014). Чернівці: Книги-XXI, 2016. 551 c.
8. Дзюбенко Ю. М. Феномен гібридних режимів в сучасному політичному просторі. Автореф. дис. … канд. політ. наук. Одеса, 2016. 19 с.
9. Лавренова К. О. Особливості розвитку гібридного політичного режиму в умовах демократизації. Автореф. дис. … канд. політ. наук. К., 2017. 21 с.
10. Кадук Н. І. Трансформація політичного режиму в Україні у контексті демократичного транзиту. Автореф. дис. … канд. політ. наук. О., 2011. 18 с.
11. Томахів В. Трансформація політичного режиму в незалежній Україні: загальні тенденції, особливості дефініцій. Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. Тернопіль: ТНЕУ, 2014. Вип. 19, ч. 1. С. 336-342.
12. Забєля М. С. Конвертаційна стратегія кандидата на посаду президента України В.Ф. Януковича у президентській виборчій кампанії 2010 року. Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Сер.: Політологія. 2012. Т. 182. Вип. 170. С. 32-37.
13. Валевський О. Політична криза 2010-2013 рр. і завдання побудови нової моделі державної політики. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. 2014. № 6 (74). С. 135-144.
14. Валевський О. Архетипи українських реформ: від адміністративно-командної до адміністративно-олігархічної моделі. Публічне управління: теорія та практика: збірник наукових праць Асоціації докторів наук з державного управління: Спеціальний випуск. Х.: Вид-во «ДокНаукДержУпр», 2012. С. 39-49.
15. Валевський О. Міф «сильної держави» в трансформації українського суспільства. Публічне управління: теорія та практика: збірник наукових праць Асоціації докторів наук з державного управління: Спеціальний випуск. Харків: Вид-во «ДокНаукДержУпр», 2011. С. 108-114.
16. Цимбал Д. І. Структурування парламентської опозиції та особливості її функціонування в період 2010- 2013 рр. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право. 2014. № 1. С. 23-30.
17. Пояркова Т. К. Руйнація режиму Януковича крізь призму «кризового синдрому модернізації». Прикарпатський вісник НТШ. 2014. № 3. С. 22-33.
18. Шульга Н. А. Дрейф на обочину: двадцать лет общественных изменений в Украине. К.: Друкарня «Бізнесполіграф», 2011. 448 с.
19. Зоткин А. Государственная власть и политические элиты Украины в контексте отношений между центром и регионами. Властные структуры и группы доминирования / Под ред. А. В. Дуки. СПб.: Интерсоцис, 2012. С. 286-306.
20. Головко В. Українські фінансово-промислові групи в модернізаційних процесах 1991-2009 рр.: монографія. К.: Інститут історії України НАН України, 2012. 416 с.
21. Головко В. Олигархи из города роз. Становление и развитие крупного капитала Донбасса (1991-2014 гг.). К.: Институт истории Украины НАН Украины, 2012. 74 с.
22. Кульчицький С., Якубова Л. Донеччина і Луганщина у ХVІІ-ХХІ ст.: історичні фактори й політичні технології формування особливого та загального у регіональному просторі. К.: Інститут історії України НАН України, 2015. 813 с.
23. Смолій В., Кульчицький С., Якубова Л. Донбас і Крим в економічному, суспільно-політичному та етнокультурному просторі України: історичний досвід, модерні виклики, перспективи. Аналітична доповідь / Відп. ред. Г. Боряк. К.: Інститут історії України, 2016. 616 с.
24. Верменич Я. В. Донбас як порубіжний регіон: територіальний вимір. К.: Інститут історії України НАН України, 2015. 69 с.
25. 25 років незалежності: нариси історії творення нації та держави / Г. В. Боряк (кер. авт. кол.). К.: Ніка-Центр, 2016. 796 с.
26. Глазунов В. В. Українська олігархія в контексті сучасних трансформаційних процесів. Дисертація д-ра філос. наук. Запоріжжя, 2012. 360 с.
27. Лещенко С. Межигірський синдром. Діагноз владі Віктора Януковича. К.: Брайт Стар Паблішинг, 2014. 247 с.
28. Чемерис В. Загадка Віктора Януковича: спроба дослідження. К.: [б.в.], 2004. 96 с.
29. Спажук В. И. Истинно созидатель. Донецк: Издательство «Донеччина», 2004. 224 с.
30. Николаева В. Прикоснись к судьбе. Виктор Янукович. Донецк: Новый мир, 2004. 96 с.
31. Спажук В. Жизнь под знаком факториала: дилогия. Донецк: Юго-Восток, 2010. 243 с.
32. Чередниченко В. Национальная идея: в 3 кн. Кн. 3. Днепропетровск, 2010. 376 с.
33. Чередниченко В. Виктор Янукович. Х.: Фолио, 2013. 250 с.
Published
2018-12-19
How to Cite
Denysenko, V. (2018). Victor Yanukovych’s regime in the Ukrainian science discourse. Zaporizhzhia Historical Review, 1(50), 166-170. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/87