The Influence of the Church on the Ukrainian Community in the USA Depicted in Scholarly Works of Myron Kuropas

  • N. V. Matviychuk
Keywords: ethnical and national identity, religious factor, Ukrainian community in the USA, Myron Kuropas

Abstract

The research deals with the views of Myron Kuropas on the role and influence of the church on the Ukrainian community in the USA. The author of the article attempts to depict Myron Kuropas‟ viewpoint regarding religious life of Ukrainians at their initial stage of immigration and the impact of the religious factor upon other spheres of their lives as well as upon the formation process of ethnic and national identity of Ukrainians in the USA. Moreover, the article is devoted to the religious factor as the crucial one in Ukraine‟s struggle for independence.

References

1. Трембіцький А. До проблеми створення колективної біографії родини Cіцінських-Чехівських-Січинських-Шандор / А. Трембіцький // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія: Історія. – 2010. – Вип. 18. – С.247-255.
2. Бачинський Ю. Українська імміграція в З‘єднаних Державах Америки / Ю. Бачинський. – Львів : Друкарня наукового товариства імені Шевченка, 1914. – 492 с.
3. Трощинський В. Українці в світі / В. Трощинський, А. Шевченко. – К. : Видавничий дім ―Альтернативи‖, 1999. – 352 с.
4. Halich W. Ukrainians in the United States / W. Halich. – New York, 1970. – 174 p.
5. Magocsi P. Our people: Carpatho-Rusyns and their descendants in North America / P. Magocsi. – 1984. – 238 p.
6. Slivka J. Historical Mirror Sources of the Rusin and Hungarian Greek Catholics in USA, 1884-1963 / J. Slivka. – N. Y., 1978. – 342 p.
7. Качараба С. Греко-Католицька Церква у США наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.: проблеми становлення [Електронний ресурс] / С. Качараба // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність: Зб. наук. праць. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип‘якевича НАН України, 2012. – Вип. 21. – С. 361-368. – Режим доступу http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/73596
8. Пилипів І. Співпраця греко-католицької церкви з українцями Америки в 20-30 рр. ХХ ст. / І. Пилипів // Схід. – 2011. – №2(109). – С. 109-113.
9. Гнідик І. Перша українська греко-католицька парафія у Сполучених Штатах Америки / І. Гнідик // Мандрівець. – 2014. – №3. – С. 23-27.
10. Франків І.Я. Суспільна опіка греко-католицької церкви над українською еміграцією з Галичини (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 ―Історія України‖ / Франків І.Я.; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка – Львів, 2011. – 20 с.
11. Юшкевич В. Українська Греко-Католицька церква у суспільно-політичному житті українців Північної Америки у 1980- 1939 рр.: автореф. дис… канд. іст. наук: 09.00.12: Українознавство / В. Юшкевич; Київський національний університет ім. Т. Шевченка. – К., 2011. – 21 с.
12. Kuropas M. On Latine Rite Catholics and us/ M. Kuropas // The Ukrainian Weekly. – Jersey City, 1990. - № 36.
13. Куропась М. Українсько-американська твердиня: перші сто років історії Українського Народного Союзу / М. Куропась. – Острог; Чикаго: Вид-во: Острозька Академія, 2004. – 682 с.
14. Юшкевич В. Діяльність отця Івана Волянського серед американських українців (1884-1890) / В. Юшкевич // Етнічна історія народів Європи. – 2010. – Вип.31. – С. 106-113.
15. Kuropas M. To Preserve A Heritage: The Story of the Ukrainian Immigration in the United States / M. Kuropas. – New York: The Ukrainian Museum, 1984. – 100 p.
16. Kuropas M. Svoboda and the making of the Ukrainian American, 1983-1914 / M. Kuropas // The Ukrainian Weekly. – Jersey City, 1983. – № 37.
17. Kuropas M. The UNA and the Church / M. Kuropas // The Ukrainian Weekly. – Jersey City, 1988. – № 13.
18. Баб‘як А. Подвиг Митрополита Андрея Шептицького як Апостольського візитатора для українців (1920-1923) і його взаємини з урядом Польщі / А. Баб‘як. – Тренто-Больцано, 2013. – 239 с.
19. Кащак І. Митрополит Андрей Шептицький і постання української католицької церкви у Сполучених штатах Америки: дис. на здобуття ступеня магістра богослов‘я / І. Кащак. – Львів, 2004. – 91 с.
20. Kuropas M. The Ukrainian Americans. Roots and Aspirations 1884-1954 / M. Kuropas. – Toronto; Buffalo; London: University of Toronto Press, 1991. – 534 p.
21. Климчак М. Досягнення української народної дипломатії в Америці на початку ХХ ст. [Електронний ресурс] // VIDIA. – 2013. – Режим доступу: http://vidia.org/2013/14430. - Назва з екрану.
22. Kuropas M. THE MILLЕNNIUM: Christsanity‘s role in building the Ukrainian nation / M. Kuropas // The Ukrainian Weekly. – Jersey City, 1988. - № 13.
23. Kuropas M. Hug a religious / M. Kuropas // The Ukrainian Weekly. – Jersey City, 1987. - № 6
Published
2020-09-04
How to Cite
Matviychuk , N. V. (2020). The Influence of the Church on the Ukrainian Community in the USA Depicted in Scholarly Works of Myron Kuropas. Zaporizhzhia Historical Review, 2(45), 64-67. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/822
Section
Джерелознавство. Історіографія. Етнологія